[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zakup Internetu mobilnego

 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza Wykonawców zainteresowanych poniższym zamówieniem do składania ofert cenowych do dnia 16.11.2023 do godziny 12:00 na adres mailowy k.tusinski@mazowia.eu; w.bejda@mazowia.eu

Przedmiotem zamówienia jest zakup Internetu mobilnego na okres 24 miesięcy. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku OPZ.PDF 

Oferty prosimy przesyłać na załączonym formularzu ofertowym

[AKTUALIZACJA]
Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert do 22.11.2023 do godziny 12:00.

[AKTUALIZACJA]

W dniu 27.11.2023 r. dokonano unieważnienia postępowania na „Zakup Internetu mobilnego”.

Zamawiający prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup Internetu mobilnego” w tzw. trybie uproszczonym tj., bez stosowania ustawy P.z.p. w związku z treścią art. 30 ust. 4 tejże ustawy. Przed wszczęciem przedmiotowego postępowania Zamawiający dokonał szacowania wartości zamówienia i na tej podstawie ustalił, że prawdopodobnie postępowanie może być przeprowadzone w tej formie. W związku z faktem, iż zarówno średnia wartość złożonych ofert jak i wartość najtańszej oferty przekracza dopuszczalną wartość, o której mowa w art. 30 ust. 4 ustawy P.z.p., udzielenie zamówienia (zawarcie umowy) po przeprowadzeniu takiej procedury mogłoby zostać uznane za obarczone błędem skutkującym nieważnością tejże umowy oraz mogłoby skutkować nałożeniem korekty finansowej w wysokości 100% poniesionego wydatku. Tym samym należy uznać, że postępowanie nie może być dalej kontynuowane w tej formie musi zostać anulowane/unieważnione. Zamawiający ponownie przeprowadzi postępowanie po wprowadzeniu stosownych zmian w dokumentacji.

 


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Wojciech Bejda
  • Wytwarzający:
  • Wojciech Bejda
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-11-08
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-11-08

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content