[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zamówienie usługi fotograficznej na potrzeby działań promocyjnych dotyczących projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich na Mazowszu


W dniu 29.03.2022 dokonano unieważnienia postepowania na zamówienie usługi fotograficznej na potrzeby działań promocyjnych dotyczących projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich na Mazowszu.

Zamawiający prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług fotograficznych na potrzeby działań promocyjnych dotyczących projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich na Mazowszu bez stosowania ustawy P.z.p. Przed wszczęciem przedmiotowego postępowania Zamawiający dokonał szacowania wartości zamówienia i na tej podstawie ustalił, że postępowanie może być przeprowadzone w tej formie z uwagi na wartość poniżej 130.000 zł netto. W związku z faktem, iż średnia wartość złożonych ofert przekracza tzw. próg bagatelności, udzielenie zamówienia (zawarcie umowy) po przeprowadzeniu procedury bez stosowania ustawy P.z.p. byłoby obarczone błędem skutkującym nieważnością tejże umowy oraz skutkowałoby nałożeniem korekty finansowej w wysokości 100% poniesionego wydatku. Tym samym należy uznać, że postępowanie nie może być dalej kontynuowane w tej formie musi zostać anulowane/unieważnione. Zamawiający ponownie przeprowadzi postępowanie w jednym z trybów określonych w ustawie P.z.p.


Szanowni Państwo,

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, zaprasza Wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem do zapoznania się z treścią załączonego Opisu Przedmiotu Zamówienia i przesłania ofert na załączonym Formularzu oferty.

Prosimy o dostarczenie Formularza oferty wraz załącznikami: portfolio na nośniku elektronicznym, wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji umowy oraz Wykaz należycie wykonanych usług na adres:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74,

03-301 Warszawa

Do dnia 28 marca 2022 r. do godziny 14:00.

Dodatkowo oprócz wersji papierowej dokumentów i nośnika zawierającego portfolio Wykonawcy (j.w.) prosimy o przesłanie skanu wypełnionego formularza oferty mailem na adresy: a.krzysztofik@mazowia.eu oraz m.wyszynska@mazowia.eu do dnia 28 marca 2022 r. do godziny 14:00.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-03-18
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-03-18

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content