[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP.331-1-14/24.U.WIPFE – Opracowanie i wydanie e-magazynów oraz wydań papierowych i specjalnych magazynu informacyjnego „Fundusze Europejskie na Mazowszu”.

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia oraz w wyjątkowych przypadkach, kiedy komunikacja za pośrednictwem platformy jest niemożliwa – poczty elektronicznej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-Zamówienia w dniu 15.04.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00285100

Ogłoszenie postępowania na Platformie e-Zamówienia: EZamowienia

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 460 000,00 zł brutto.



Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Magdalena Waźbińska
  • Wytwarzający:
  • Magdalena Waźbińska
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-04-15
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-04-15

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content