[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP.331-1-9/23.D.WIPFE – Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby cyklicznego wydarzenia pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia oraz w wyjątkowych przypadkach, kiedy komunikacja za pośrednictwem platformy jest niemożliwa – poczty elektronicznej. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-Zamówienia w dniu 02.03.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00119124/01

Ogłoszenie postępowania na Platformie e-Zamówienia: EZamowienia

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto:

Część 1 – 24 000 zł,

Część 2 –  6 000 zł

 Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Kosior
  • Wytwarzający:
  • Michał Kosior
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-03-02
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-03-02

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content