[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WI/D-332-22/22 – Dostawa urządzeń typu Next Generation Firewall

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/SkrytkaESP lub /MJWPU_1/WZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-zamówienia w dniu 14.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00209547/01

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/83f825fa-17dd-4240-a51f-78636f767de4

Informacja z otwarcia ofert:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Cena oferty odczytana
w dniu otwarcia ofert (zł brutto)
Parametry funkcjonalne
Wartość techniczna urządzeń firewall Funkcje zbierania, archiwizowania
i analizowania logów urządzeń firewall
Funkcja tworzenia raportów Pełna współpraca centralnego systemu zarządzania
z posiadanymi urządzeniami PaloAlto Networks PA-220
01 IT arte Sp. z o.o., ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa 498.592,80 zł Tak Tak Tak TakZobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Kosior
  • Wytwarzający:
  • Michał Kosior
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-06-14
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-06-14

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content