[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WI/U-332-36/21 – Dostosowanie i bieżąca obsługa Systemu Informatycznego MEWA 2.0 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2027

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej

Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/WZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 06.10.2021 r. gdzie do czasu publikacji otrzymało tymczasowy numer ENOTICES-MJWPU/2021-137080

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6ae079dd-856e-4733-a411-0759505598beZobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Kosior
  • Wytwarzający:
  • Michał Kosior
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-10-08
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-10-08

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content