[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WIPFE/D-332-28/22 – Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/SkrytkaESP lub /MJWPU_1/WZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-zamówienia w dniu 04.07.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00237644/01

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0217f0ca-2098-4925-abba-f3fa6dd1ab61     

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 180 000 zł brutto.

Oferta nr 1 Agencja Reklamowa Cieślik-Studio L Sp. J. 31-708 Kraków, ul. Kisielewskiego 28

– 266 910,00 PLN;

Oferta nr 2 PPHU LIR Elżbieta Zajet 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2 – 208 800,00 PLN;

Oferta nr 3 XD GIFTS Sp. z o.o. 60-185 Skórzewo, ul. Bratnia 1 – 217 172,49 PLN;Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Kosior
  • Wytwarzający:
  • Michał Kosior
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-07-04
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-07-04

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content