[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WIPFE/U-332-17/22 – Obsługa informatyczna portali internetowych RPO WM

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/SkrytkaESP/ lub /MJWPU_1/WZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-zamówienia w dniu 30.05.2022 r. pod numerem  2022/BZP 00185214/01

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f7a2b90a-b1c5-428d-9673-b11c761d4a9b

 

Kwota przeznaczona  na sfinansowanie zamówienia 70 000 PLN.

 Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Beata Garbarczyk
  • Wytwarzający:
  • Beata Garbarczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-05-30
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-05-30

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content