[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WIPFE/U-332-38/21 – Kompleksowa organizacja i obsługa wydarzenia konferencyjnego pn. 11 Forum Rozwoju Mazowsza

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej

Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/WZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-zamówienia w dniu 12.10.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00229520/01

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7de9fe50-7ca4-4a6b-b49c-9b1634ee0806

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 450 000,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Anna Pogorzelska
  • Wytwarzający:
  • Anna Pogorzelska
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-10-12
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-10-12

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content