[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WO/D-332-40/21 – Wynajem samochodów osobowych na potrzeby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/WZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-zamówienia w dniu 19.10.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00236946/01

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ee6a76be-f2be-4727-ba06-615d4ee190ca

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi:

Część 1 –  181 670,08 zł brutto

Część 2 – 687 357,72 zł brutto

 

Informacja z otwarcia ofert:

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Cena ofert odczytana w dniu otwarcia ofert (zł brutto)
Część 1
01 PHU ARTIS Patrycja Ormańczyk

ul. Poznańska 40 B

63-800 Gostyń

 

216 660,00

02 EXPRESS Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Rzemieślnicza 26

30-403 Kraków

 

199 523,88

03 MHC Mobility Sp. z o.o.

ul. Franciszka Klimczaka 1

02-797 Warszawa

201 191,57
Część 2
01 PHU ARTIS Patrycja Ormańczyk

ul. Poznańska 40 B

63-800 Gostyń

686 940,00
02 EXPRESS Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Rzemieślnicza 26

30-403 Kraków

612 876,90
03 AUTO PODLASIE CORPOCARS MANAGEMENT Sp. z o.o.

ul. Zaściankowa 94 lok.1A

02-989 Warszawa

650 640,00
04 MHC Mobility Sp. z o.o.

ul. Franciszka Klimczaka 1

02-797 Warszawa

631 140,30Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Justyna Oledzka Kwiecinska
  • Wytwarzający:
  • Justyna Oledzka Kwiecinska
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-10-19
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-10-19

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content