[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WSP/U-332-39/22 – Usługa przeprowadzenia 66 szkoleń z zakresu ewidencji księgowej, Prawa zamówień publicznych oraz podatku VAT

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/SkrytkaESP lub /MJWPU_1/WZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-zamówienia w dniu 15.09.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00350039/01

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Edytuj/91a5234e-24df-4c4d-ac99-86930629dc4a

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 200 208,43 zł w tym:

na Część I – 42 468,45 zł

na Część II – 78 869,99 zł

na Część III – 78 869,99 zł.

Informacja z otwarcia ofert:

W niniejszym postępowaniu do upływu składania ofert tj. do 23.09.2022r. do godz. 10.00 do Zamawiającego wpłynęły  niżej wymienione oferty:

1. Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” sp. z o.o., ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa: Część I – 38 640 zł, Część II – 51 480 zł, Część III – 71 760 zł;

2. Instytut Rachunkowości i Podatków sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa: Część I – 34 524 zł, Część II – 64 116 zł, Część III – 64 116 zł;

3. WIK Consulting Wojciech Michałek, ul. Różyckiego 2 lok. 23, 62-510 Konin: Część II – 65 000 zł

4. Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne, ul. Sowińskiego 7/6, 20-040 Lublin: Część II – 38 922 złZobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Kosior
  • Wytwarzający:
  • Michał Kosior
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-09-15
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-09-15

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content