[ic_wcag]

Aktualności

10,2 mln zł z funduszy europejskich dla jednostek OSP z powiatu ostrołęckiego

Doposażenie floty mazowieckich OSP staje się faktem. Dzięki funduszom europejskim trafi do nich aż 187 wozów strażackich dofinansowanych z Unii Europejskiej. Blisko 250 mln zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 przyznał zarząd województwa. Umowy z władzami gmin z powiatu ostrołęckiego podpisał marszałek Adam Struzik. Wsparcie dla jednostek z tego regionu w ramach funduszy europejskich to 10,2 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej – blisko 250 mln zł na zakup 187 średnich i ciężkich wozów strażackich. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, Unia Europejska od lat wspiera mazowieckich strażaków. – W poprzedniej perspektywie druhowie mogli otrzymać środki unijne na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remonty strażnic. W aktualnej perspektywie kierujemy pieniądze właśnie na wozy strażackie. Wsparcie jest ogromne, bo aż 250 mln zł. To doskonałe ukoronowanie 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej i 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 187 projektów. – Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a środki z funduszy europejskich są w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni, zazwyczaj, jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie z UE otrzymają jednostki OSP z całego Mazowsza. W regionie warszawskim stołecznym będzie to kwota ponad 28,4 mln zł, a w regionie mazowieckim regionalnym prawie 221 mln zł.  

– Odważne działania strażaków ochotników zasługują na wsparcie. Finansową pomoc otrzymujemy z Unii Europejskiej i dzięki temu możemy realizować jeden z największych programów wsparcia dla mazowieckich OSP – zaznacza Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Umowy na wsparcie strażaków

W środę (24 stycznia br.) podpisanych zostało siedem umów na doposażenie jednostek z subregionu ostrołęckiego. Do OSP z powiatu ostrołęckiego trafi 10,2 mln zł na zakup siedmiu wozów strażackich. W sumie do subregionu ostrołęckiego trafi wsparcie w  wysokości  ponad 37,5 mln zł na zakup 27 wozów strażackich.

 

10,2 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu ostrołęckiego

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Kadzidle, to główny cel projektu, który otrzymał dofinansowanie ze środków europejskich. Nowy wóz będzie wykorzystywany do zarządzania klęskami i katastrofami naturalnymi, związanymi głownie z postępującymi zmianami klimatu. Równocześnie przeprowadzone zostaną akcje edukacyjne m.in. na temat klimatu, przeciwdziałania negatywnym zmianom czy promowania właściwych postaw w momencie wystąpienia zjawisk katastrofalnych. Realizacja projektu wpłynie też na podniesienie skuteczności prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych, dzięki zastosowaniu linii szybkiego natarcia tj. zwiększeniu czasu podania wody oraz skróceniu czasu dojazdu do akcji.

 

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kadzidle

Beneficjent: Gmina Kadzidło

Całkowita wartość projektu: 1 610 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 368 500,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu posiada wieloletnie doświadczenie i tradycje, powstała w roku 1923, zrzesza 35 członków. Zapotrzebowanie na zakres działań OSP w terenie jest bardzo duże i stale wzrasta. Dlatego nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy wraz z wyposażeniem dla druhów OSP Rzekuń wpłynie na skuteczność działań strażaków ochotników, którzy będą mogli jeszcze sprawniej i skuteczniej służyć mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych, ratując najcenniejszy dar – ludzkie życie. Co istotne, akcje ratowniczo-gaśnicze będą prowadzone bardziej profesjonalnie i bezpiecznie.

 

Tytuł projektu: Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu w celu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych

Beneficjent: Gmina Rzekuń

Całkowita wartość projektu: 1 010 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 858 500,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy trafi do jednostki OSP w Zamościu. Nowy sprzęt wpłynie na podniesienie jakości i efektywności akcji ratunkowych, bezpieczeństwo mieszkańców, a także będzie miał pozytywny wpływ na wizerunek regionu. Gmina Troszyn stanie się miejscem bardziej przyjaznym dla środowiska, przystosowanym do postępujących zmian klimatu, posiadającym na szczeblu lokalnym sprzęt do zapobiegania ryzykom związanym z klimatem i zarządzania klęskami żywiołowymi.

 

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu

Beneficjent: Gmina Troszyn

Całkowita wartość projektu: 1 730 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 470 500,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Gmina Czerwin zakupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem dla OSP w Czerwinie. W regionie od dawna jest potrzeba zapewniania kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, a do tego potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. Nowy wóz pozwoli na udział w większej ilości wyjazdów ratowniczych, wyjazdy te staną się również bezpieczniejsze dla strażaków ochotników. Inne korzyści to: poprawa efektywności działań ratowniczych prowadzonych przez OSP, poprawa funkcjonalności sprzętu wykorzystywanego przez OSP, podniesienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu.

 

Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwinie

Beneficjent: Gmina Czerwin

Całkowita wartość projektu: 1 830 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 555 500,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Łysych to cel kolejnego projektu. Jakie będą efekty? Poprawa efektywności prowadzonych działań ratowniczych strażaków, podniesienie zdolności jednostki do sprawnego współdziałania z innymi jednostkami, objęcie mieszkańców gminy Łyse profesjonalną ochroną przed zagrożeniami, w tym także ochroną przeciwpożarową lasów, poprawa standardu pracy i bezpieczeństwa strażaków z OSP w Łysych, możliwość optymalnego wykorzystania potencjału kadrowego takich jak wiedza, doświadczenie, przygotowanie merytoryczne oraz praktyczne strażaków ratowników OSP.

 

Tytuł projektu: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Łyse w celu walki ze skutkami klęsk i katastrof

Beneficjent: Gmina Łyse

Całkowita wartość projektu: 2 167 632,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 829 737,20 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Druhowie z OSP Czarnia, już wkrótce, otrzymają nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy wraz z wyposażeniem. Jakość działań jednostki jest bardzo ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, a także ochrony środowiska w gminie Czarnia, powiecie ostrołęckim i całym województwie mazowieckim. Przez te tereny przebiega droga wojewódzka oraz powiatowa, a to stwarza zagrożenie dla środowiska ze strony przewożonych nimi np. toksycznych środków przemysłowych i dużej liczby pojazdów przemieszczających się w ciągu doby. W ramach projektu na ternie gminy przeprowadzone zostaną 2 spotkania z mieszkańcami podczas, których omówione zostaną zagadnienia związane z ochroną środowiska, zmianami klimatu oraz ochroną zasobów wodnych.

 

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Czarnia

Beneficjent: Gmina Czarnia

Całkowita wartość projektu: 1 966 021,51 zł

Dofinansowanie z UE: 1 671 118,27 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Zakres projektu obejmuje zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Wieś. Dzięki nowej flocie jednostka poprawi skuteczność reagowania, zwiększy możliwości ratownicze, a także jakość niesionej pomocy. Ważna będzie ochrona obszarów cennych przyrodniczo, ograniczenie występujących zagrożeń środowiska, w tym zmian klimatu i niwelowanie ich skutków oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu ostrołęckiego.

 

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Wieś

Beneficjent: Gmina Olszewo-Borki

Całkowita wartość projektu: 1 712 650,90 zł

Dofinansowanie z UE: 1 455 498,26 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości .

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-02-05
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-02-05

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content