[ic_wcag]

Aktualności

Dynamiczny rozwój Mazowsza dzięki Funduszom Europejskim – ruszają nowe nabory wniosków

W najbliższych miesiącach, beneficjenci z Mazowsza będą mogli korzystać z funduszy europejskich na działania związane z innowacyjnością i rozwojem, mobilnością miejską, a także realizować projekty z obszaru podnoszenia kompetencji. Kolejne nabory wniosków przed nami, a łączna alokacja środków wyniesie ponad 575 mln zł. Wszystkie konkursy przeprowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Podczas obrad Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Mazowsza odbyło się głosowanie nad przyjęciem uchwał zatwierdzających kryteria wyboru projektów dla naborów zaplanowanych w harmonogramie naborów wniosków w ramach programu regionalnego. W spotkaniu uczestniczyła Ilona Soja-Kozłowska dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego.

– Dzięki unijnym środkom Mazowsze rozwija się dynamicznie, a nowy program FEM 2021–2027 otwiera przed nami kolejne możliwości. Inwestujemy w innowacje, infrastrukturę i poprawę jakości życia mieszkańców naszego regionu – podkreśla marszałek Adam Struzik.

– Cieszymy się, że mamy kolejne propozycje dla naszych beneficjentów w postaci nowych konkursów. Wszystkie obszary są ważne i gwarantują kontynuację działań z poprzedniej perspektywy. Siła funduszy europejskich jest nie do przecenienia – mówiła Ilona Soja-Kozłowska dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

 

Na innowacje i rozwój

Z obszaru Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza o wsparcie będą mogły ubiegać się w jednostki naukowe i przedsiębiorstwa ukierunkowane na rozwijanie i wzmacnianie ich zdolności badawczych i innowacyjnych.

Jednostki naukowe będą mogły uzyskać dofinansowanie na rozbudowę lub modernizację infrastruktury B+R oraz rozwijanie kompetencji pracowników w zakresie komercjalizacji wyników badań. Dla projektów na dofinasowanie infrastruktury B+R jednostek naukowych alokacja wynosi ponad 102,3 mln zł, a nabór rozpocznie się 27 maja br.

W przypadku wsparcia skierowanego do przedsiębiorstw finansowane będą prace badawczo-rozwojowe prowadzące do wdrożenia ich wyników w działalności gospodarczej. Dla projektów na dofinasowanie prac B+R przedsiębiorstw alokacja to ponad 43,6 mln zł. Nabór rozpocznie się 12 kwietnia br.

 

Zielone Mazowsze

W naborach z obszaru Funduszy europejskich na zielony rozwój Mazowsza wsparciem objęte będą projekty polegające na termomodernizacji budynków publicznych i mieszkalnych (projekt może obejmować więcej niż jeden budynek). Dotację mogą otrzymać jedynie wnioskodawcy, którzy posiadają audyt energetyczny dla każdego budynku. W tym obszarze przewidziane są dwa nabory:

– dla regionu mazowieckiego regionalnego nabór rozpocznie się 10 maja br. Alokacja to ponad 62,3 mln zł;

– dla regionu warszawskiego stołecznego w ramach ZIT alokacja to 43,6 mln zł. Nabór rozpocznie się 9 maja br.

 

Ponadto planowany jest kolejny nabór na projekty dotyczące gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Przeznaczony będzie dla aglomeracji od 2 do 10 tys. RLM, które nie spełniają wymogów tzw. Dyrektywy Ściekowej. Planowana do realizacji inwestycja musi wynikać z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Alokacja wynosi ponad 85 mln zł, w tym prawie 24 mln dla regionu warszawskiego stołecznego i ponad 61 mln zł dla regionu mazowieckiego regionalnego). Nabór ruszy 10 kwietnia br.

 

Mobilność miejska

W obszarze mobilności miejskiej dla regionu mazowieckiego regionalnego wsparciem objęte będą projekty polegające na zakupie niskoemisyjnego i zeroemisyjnego taboru autobusowego, rozbudowie infrastruktury paliw o punkty ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania pojazdów wodorowych oraz infrastruktury niezbędnej do korzystania z transportu bezemisyjnego. Alokacja wynosi ponad 174,4 mln zł. Nabór rozpocznie się  16 kwietnia br.

 

Wsparcie infrastruktury edukacji ogólnej

Na wsparcie mogą liczyć projekty polegające na przebudowie lub adaptacji istniejącej infrastruktury dydaktycznej służącej zwiększeniu jej dostępności dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym także w zakresie wyposażenia oraz budowy nowej, dostępnej dla uczniów infrastruktury (jedynie w uzasadnionych przypadkach, kiedy nie będzie możliwości adaptacji lub modernizacji istniejącej infrastruktury lub kiedy byłoby to nieefektywne kosztowo). Przewidziane są dwa nabory:

– dla regionu mazowieckiego regionalnego nabór rozpocznie się 12 kwietnia br. Alokacja to ponad 92 mln zł;

– dla regionu warszawskiego stołecznego w ramach ZIT nabór rozpocznie się 11 kwietnia  br. Alokacja to ponad 31,8 mln zł.

 

Na rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej

Na rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej, ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej zaplanowano dwa nabory:

– dla projektów wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju alokacja wynosi blisko 24 mln zł, w tym dla regionu mazowieckiego regionalnego prawie 11 mln zł, a dla regionu warszawskiego stołecznego ponad 13 mln zł. Nabór rozpocznie się 18 kwietnia br.

– dla projektów wynikających ze strategii Mazowieckiej Strukturalnych Inwestycji Terytorialnych alokacja dla regionu mazowieckiego regionalnego wynosi ponad 76,3 mln zł. Nabór rozpocznie się 17 kwietnia br.

 

Nowe umiejętności i podnoszenie kwalifikacji

W ramach kolejnego obszaru wsparcie jest skierowane do osób dorosłych posiadających największą lukę kompetencyjną i  największe trudności w dostępie do edukacji, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje umiejętności lub nabyć kwalifikacje. Wspierane będą działania zmierzające do nabycia umiejętności podstawowych, a także wiedzy i kompetencji odpowiednich dla rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie. Alokacja w tym naborze to ponad 17,4 mln zł. Nabór rozpocznie się 15 kwietnia  br.

 

Foto: M. Słaby UM WM

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-03-20
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-03-20

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content