[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się napis: „Wow! To już 18 lat w Unii Europejskiej? Fundusze Europejskie dbają o klimat.” Na zdjęcie kobieta, mężczyzna i dziecko, obok panele fotowoltaiczne z gwiazdkami symbolizującymi Unię Europejską.

Fundusze Europejskie już od 18 lat wspierają ochronę klimatu na Mazowszu!

Dbałość o środowisko stanowi jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Już od 18 lat fundusze europejskie wspierają działania na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności na Mazowszu. W ramach tych działań udało się zmodernizować energetycznie ponad 700 budynków – urzędów, szkół, szpitali czy też instytucji kultury. Nastąpił także intensywny rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej – wybudowano ponad 1,2 tys. km ścieżek rowerowych oraz ponad 60 obiektów „parkuj i jedź”. Ponadto wsparto 50 punktów selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki tym inicjatywom znacznie zmniejszyła się emisja zanieczyszczeń do powietrza, co wpływa korzystnie na zdrowie mieszkańców Mazowsza. Zobacz, jak fundusze europejskie dbają o klimat.

 

Rozwój niskoemisyjnego transportu

 Dzięki funduszom europejskim w wielu mazowieckich miastach nastąpił dynamiczny rozwój niskoemisyjnego transportu. Podjęto szereg działań, zachęcających mieszkańców Mazowsza do częstszego korzystania z alternatywnych, ekologicznych form transportu, jak transport rowerowy, kolejowy czy też publiczna komunikacja miejska. W tym celu zakupiono niskoemisyjne autobusy, wybudowano centra przesiadkowe „parkuj i jedź”, a także dogodne trasy rowerowe. Wszystkie te inicjatywy sprzyjają ograniczeniu ruchu samochodowego, co wpływa na mniejsze zatłoczenie miast, a tym samym lepszą jakość powietrza. Jedną z większych inwestycji unijnych była budowa ścieżek rowerowych ​i rozwój mobilności miejskiej w Płońsku. W ramach projektu wybudowano drogi gminne, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, parkingi „parkuj i jedź” oraz niezbędną infrastrukturę. Ponadto zakupiono autobusy, wiaty przystankowe, stojaki na rowery, a także wdrożono system informacji pasażerskiej. Duże zmiany zaszły także w Ciechanowie, gdzie w pobliżu dworca kolejowego powstało centrum przesiadkowe, oferujące ponad 200 miejsc parkingowych i 40 stanowisk rowerowych. Ponadto przebudowano drogę dojazdową do dworca PKP, rozbudowano sieć tras rowerowych, wybudowano pięć zatok autobusowych z wiatami przystankowymi oraz na 14 z nich zamontowano system informacji pasażerskiej. Podobne inwestycje przeprowadzono również w Płocku, Radomiu czy Żyrardowie. Imponujący projekt zrealizowano także w Sokołowie Podlaskim, gdzie powstało nowoczesne centrum przesiadkowe. Ponadto wybudowano tam ponad 50 km ścieżek rowerowych i pieszych, a także przebudowano łącznie ponad 30 km lokalnych dróg, które łączą Sokołów Podlaski oraz gminy Sabnie i Jabłonna Lacka. Inwestycja znacząco zwiększyła mobilność mieszkańców powiatu sokołowskiego oraz przełożyła się na zmniejszenie ruchu w centrum miasta. Fundusze europejskie wspomogły także rozwój transportu kolejowego. Dzięki dofinansowaniom zakupiono m.in. nowe pociągi, które oferują przejazd na obszarze województwa mazowieckiego. Ponadto zmodernizowane pojazdy zostały przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wyposażone w udogodnienia dla podróżnych, jak np. elektroniczne rozkłady jazdy czy gniazda zasilania sieciowego. Jedną z ostatnich inwestycji jest trwająca obecnie przebudowa linii kolejowej nr 28 Wieliszew-Zegrze, dzięki której po 28 latach przywrócone zostaną połączenia na tej trasie.

 

Termomodernizacje urzędów, szpitali, szkół i instytucji kultury

Dzięki funduszom europejskim aż 700 budynków użyteczności publicznej na Mazowszu przeszło transformację energetyczną. Wiele placówek oświatowych, ochrony zdrowia, kościołów czy też instytucji kultury mieści się w nieefektywnych energetycznie budynkach. Wiąże się to z niedostatecznym ociepleniem budynku i jednocześnie wysokimi kosztami ogrzewania. Dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej budynku jego użytkownicy zyskują komfortowe warunki, znacząco spadają koszty ogrzewania, a także poprawia się jakość lokalnego powietrza. Termomodernizacja ponad 7000 budynków w różnych zakątkach Mazowsza niewątpliwie spowodowała również wzrost świadomości Mazowszan na temat stosowania odnawialnych źródeł energii i oszczędności energetycznej. Fundusze europejskie umożliwiły przeprowadzenie termomodernizacji placówek oświatowych m.in. w Płocku czy Warszawie. W Płocku zmodernizowano energetycznie m.in. 3 miejskie przedszkola, 2 zespoły szkół, ośrodek szkolno-wychowawczy oraz Wyższą Szkołę im. Pawła Włodkowica w Płocku. Z kolei w Warszawie termomodernizacji poddano szereg żłobków, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Modernizacja energetyczna objęła także szereg budynków użyteczności publicznej w mazowieckich gminach, m.in. w gminie Parysów w powiecie garwolińskim, gdzie udało się  przeprowadzić kompleksową termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Prace objęły Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Urzędu Gminy w Parysowie, a także budynek Szkoły Podstawowej w Woli Starogrodzkiej. Fundusze europejskie pomogły zrealizować także projekt termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyniec w powiecie ostrołęckim. Zmodernizowano tam Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku, Gminną Administrację Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym, ochotniczą straż pożarną w Wydmusach oraz placówkę oświatową w Zalesiu. Ponadto wiele mazowieckich gmin uzyskało dofinansowania unijne na wdrożenie odnawialnych źródeł energii. Z inwestycji udało się skorzystać m.in. mieszkańcom gminy Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów.  Na budynkach mieszkalnych Mazowszan zostały zamontowane instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Realizacja projektu znacząco obniżyła koszty energii elektrycznej i cieplnej oraz poprawiła stan lokalnego powietrza.

 

Ochrona bioróżnorodności na Mazowszu

Fundusze europejskie pomagają także chronić mazowiecką przyrodę i ograniczać negatywny wpływ ruchu turystycznego na środowisko. Działania takie zostały podjęte m.in. przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku. W ramach projektu powstała wylęgarnia ryb i raków przy ośrodku edukacyjnym Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Augustowie.  Przeprowadzono także prace polegające na wykaszaniu, odkrzaczaniu i pielęgnacji siedlisk leśnych na obszarze Natura 2000 Bagno Całowanie. Ponadto wyremontowano ścieżkę przyrodniczą „13 błota stóp” znajdującą się na terenie Bagna. By chronić mazowiecką bioróżnorodność utworzono również kompleks leśny pn.: „Dolina Wkry w Pomiechówku” zlokalizowany w powiecie nowodworskim. W celu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk wydzielono tam 3 obszary chronione objęte zakazem wstępu dla odwiedzających. Ponadto na terenie kompleksu powstała m.in. wieża obserwacyjna ze stanowiskiem multimedialnym, ścieżka linowa z  punktami widokowymi oraz kładka znajdująca się 1,5 m nad ziemią, przeprowadzająca ruch turystyczny przez część łęgu.

 

Coraz więcej PSZOK-ów na Mazowszu

Dzięki wsparciu unijnemu na Mazowszu wzrosła także liczba PSZOK-ów. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz sortownia odpadów zbieranych selektywnie powstał m.in. w Warce. Mieszkańcy mogą dostarczać tam odpady komunalne takie jak: zużyte sprzęty gospodarstwa domowego, odpady niebezpieczne (pozostałości farb i lakierów, klejów, środków ochrony roślin, przeterminowane leki, zużyte opony), opakowania szklane oraz odpady wielkogabarytowe.​ Ponadto punkt umożliwia pozyskanie surowców wtórnych, co stanowi doskonałe proekologiczne rozwiązanie i wpisuje się w efektywne zarządzanie odpadami. PSZOK funkcjonuje również w Gminie Strachówka, gdzie dzięki funduszom europejskim przeprowadzono jego kompleksową modernizację. W punkcie prowadzona jest selekcja 15 rodzajów odpadów komunalnych, punkt napraw oraz odzysk rzeczy używanych. Z pewnością wymienione inwestycje zwiększyły świadomość ekologiczną Mazowszan i zwróciły uwagę społeczeństwa na niezwykle ważną kwestię segregacji odpadów.

 

Wszystkie inwestycje niosą ze sobą nieocenioną korzyść dla środowiska, warto jednak pamiętać, że każdy projekt przekłada się również na realne udogodnienia dla mieszkańców Mazowsza, poprawia ich komfort oraz wpływa pozytywnie na ich zdrowie. Dzięki funduszom europejskim znacząco poprawiła się jakość życia Mazowszan poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, pojawienie się licznych udogodnień komunikacyjnych oraz rozwój przyrodniczych atrakcji turystycznych.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-05-04
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-05-04

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content