[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia napis: Fundusze Europejskie wspierają naturę. Bioróżnorodność w centrum uwagi. Nowy konkurs – składanie wniosków do 13 marca 2024 r. Po lewej stronie grafiki widać dłonie trzymające zielone drzewo.

Fundusze Europejskie na ochronę bioróżnorodności – wystartował nowy konkurs

Ochrona różnorodności biologicznej i rodzimych gatunków roślinnych i zwierzęcych na terenach miejskich i pozamiejskich to główny cel konkursu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Beneficjenci już od 2 lutego mogą składać wnioski. Pula środków to ponad 72,2 mln zł. Zielony rozwój Mazowsza to wspólna sprawa i dbałość o przyrodę.

Wspieranie rozwiązań dla środowiska

Konkurs został ogłoszony w ramach Działania 2.7 Bioróżnorodność. Działania, które będą  realizowane powinny przede wszystkim chronić bioróżnorodność i wpływać na odtworzenie gatunków rodzimych. Realizowane projekty adresowane będą do mieszkańców oraz turystów.

– Zielony rozwój Mazowsza to dbałość o ekosystemy, o gatunki roślin i zwierząt. To także ochrona naszego dziedzictwa przyrodniczego. Unia Europejska mocno wspiera takie inicjatywy, dlatego czekamy na dobre projekty, które będą podtrzymywać trwałość naszej biosfery – podkreśla Ilona Soja-Kozłowska, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Na co dofinansowanie?

Beneficjenci projektów realizowanych wyłącznie w miastach o liczbie mieszkańców nie większej niż 20 tys. mieszkańców (z wyłączeniem stolic powiatów z przedziału 15-20 tys. mieszkańców będą mogli otrzymać wsparcie z UE na:

 • usługi ekosystemowe np. zielona infrastruktura stanowiąca sieć wysokiej jakości naturalnych obszarów;
 • ochronę różnorodności biologicznej np. skwery, otwarte przestrzenie publiczne

Pozostałe działania realizowane będą na obszarach miejskich (niezależnie od liczby mieszkańców) i pozamiejskich i będą dotyczyły:

 • przywracania utraconej różnorodności biologicznej, tworzenia centrów ochrony rodzimych gatunków roślinnych i zwierzęcych jako warunków rozwoju i rozmnażania dla fauny i flory (parki: miejskie, publiczne, wypoczynkowe, rekreacyjne, eko-parki; ogrody botaniczne; arboreta; ośrodki rehabilitacji; banki genowe);
 • ograniczenia rozprzestrzeniania się populacji gatunków obcego geograficznie pochodzenia, w tym roślin inwazyjnych, szczególnie zagrażających gatunkom rodzimym;
 • zapewnienia warunków do wzrostu liczebności populacji rzadkich, ginących, zagrożonych i innych cennych przyrodniczo gatunków;
 • zakładania łąk kwietnych, stanowiących pokarm dla naturalnych zapylaczy;
 • zazieleniania poprzez nasadzenia odmian drzew, krzewów, roślinności prowadzącej do odtworzenia różnorodności biologicznej, które naturalnie występują na Mazowszu, odmian przystosowanych do warunków lokalnych, a jednocześnie asymilujących duże ilości CO2.

Elementem projektu będą mogły być również działania edukacyjne takie jak kampanie edukacyjno-informacyjne, kształtowanie świadomości ekologicznej, przekazywanie wiedzy i promowanie w społeczeństwie ekologicznych postaw, zachowań oraz tworzenie warunków do aktywnego korzystania z jej zasobów, bez szkody dla środowiska.

Dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR) pula dostępnych środków wynosi 60 068 352,50 zł, a maksymalny poziom dofinansowania z UE dla projektu to 85% .

Inaczej wygląda sytuacja dla regionu Warszawskiego stołecznego (RWS), tutaj budżet konkursu wynosi 12 139 400 zł, a maksymalny poziom dofinansowania dla projektu RWS wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Czas trwania naboru i finansowanie

Konkurs trwa od 2 lutego 2024 r. do 13 marca 2024 r. Pula dostępnych środków wynosi 72 207 752,50 zł. Co ważne, projekt może być realizowany wyłącznie przez wnioskodawcę (nie ma możliwości realizacji projektu w partnerstwie).

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (JST), jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządowe ochrony środowiska, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, organizacje pozarządowe, lasy państwowe, parki krajobrazowe, jednostki naukowe, uczelnie i organizacje badawcze.

Przypominamy, że beneficjent składa wniosek wyłącznie w formie cyfrowej za pomocą systemu MEWA 2.0.

Regulamin i załączniki

Pełna dokumentacja oraz regulamin naboru znajduje się na stronie naboru

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.

 


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Kamil Staruch
 • Wytwarzający:
 • Kamil Staruch
 • Czas udostępnienia:
 • 2024-02-02
 • Czas wytworzenia:
 • 2024-02-02

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content