[ic_wcag]

Aktualności

Fundusze Europejskie w kwietniu w Twoim zasięgu!

Pierwszy dzień wiosny już za nami, zaczyna się kolejny miesiąc, a Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski na dofinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z obszaru ZIT WOF. Sprzęt zostanie wykorzystany do prowadzenia edukacji zdalnej oraz do wdrożenia nowoczesnych form nauczania wykorzystujących techniki cyfrowe. Cały czas dostępne jest również wsparcie zwrotne. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki w ramach Mazowieckiej Pożyczki Płynnościowej na utrzymanie działalności. Dzięki Funduszom Europejskim możliwa jest pożyczka na realizację projektów innowacyjnych. Dostępne są też pożyczki na rewitalizację oraz termomodernizację budynków. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi możliwościami ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Fundusze europejskie wspierają szkoły

Do 30 kwietnia organy prowadzące szkoły podstawowe będące jednostkami samorządu terytorialnego, funkcjonującymi w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 mają szansę zdobyć fundusze europejskie na zakup sprzętu i oprogramowania do szkół. W dobie pandemii, ważne jest zapewnienie uczniom oraz nauczycielom nauki zdalnej. Projekty będą realizowane na terenie Warszawy i 39 okolicznych gmin. Na konkurs zarezerwowane są środki w wysokości ponad 6,8 mln zł.

Więcej informacji o naborze:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-1-e-uslugi-typ-projektow-zakup-sprzetu-i-oprogramowania-do-szkol-umozliwiajacego-wprowadzenie-nowoczesnych-form-nauczania-z-wykorzystaniem-tik-oraz-zapewnienie-mozliwosci-realizacji-dzialan-eduka/

Rozwój ekonomii społecznej

Nie zakończył się jeszcze konkurs na wsparcie osób wykluczonych społecznie i rozwój ekonomii społecznej.  Wnioski można składać do 29 kwietnia, a dofinansowanie z UE przeznaczone zostanie na tworzenie miejsc pracy, a także na realizację inicjatyw służących w zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego. Kwota dostępna w konkursie to ponad 7,1 mln zł z programu regionalnego i budżetu państwa. O wsparcie mogą ubiegać się akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej lub podmioty świadczące usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadające akredytacji, o ile uzyskają taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Więcej informacji o naborze:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/9-3-rozwoj-ekonomii-spolecznej-rpma-09-03-00-ip-01-14-098-20/

Pożyczki płynnościowe

Mazowieckie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o pożyczki płynnościowe o wartości nawet 500 tys. zł na utrzymanie bieżącej działalności. Okres karencji może wynieść do 12 miesięcy, a czas spłaty pożyczki to maksymalnie 5 lat. Finansowanie obejmie m.in. wynagrodzenia pracowników (w tym również składowe należne ZUS, US), zobowiązania publiczno-prywatne, spłatę zobowiązań handlowych, zakup półproduktów, spłatę bieżących rat kredytów, pożyczek i leasingów. Środki na pożyczki są w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji o pożyczkach:

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/pozyczki-unijne/pozyczki-z-projektu-jeremie-2-dla-wojewodztwa-mazowieckiego/mazowiecka-pozyczka-plynnosciowa/

Pożyczki na innowacje biznesowe

Mikro, małe i średnie firmy, w tym start-upy mogą ubiegać się o pożyczki na wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Finansowanie obejmuje również rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Pożyczki to także wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych. Pomoc finansowa przekazywana jest w formie pożyczki małej (od 10 tysięcy złotych do 250 tysięcy złotych) lub pożyczki dużej (od 500 tysięcy złotych do 2,5 miliona złotych).

Więcej informacji o pożyczkach:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/pozyczka-na-innowacje-w-msp/

Rewitalizacja przestrzeni publicznych

Cały czas są dostępne pożyczki na kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z programów rewitalizacji. O wsparcie mogą ubiegać się m.in.: samorządy, ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe. Na finansowanie mają szansę działania mające na celu przywrócenie do życia terenów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wsparcie obejmie zagospodarowanie lub zmianę sposobu użytkowania przestrzeni publicznej, czy modernizację i adaptację istniejącej zabudowy do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych. Pożyczka może wynieść do 20 milionów złotych, a okres spłaty – do 15 lat.

Więcej informacji o pożyczkach:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/rewitalizacja/

Pożyczki na termomodernizację

Na wsparcie zwrotne w zakresie termomodernizacji budynków mogą liczyć samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także TBS-y. Pożyczka może wynieść do 5 milionów złotych, a okres jej spłaty to nawet 20 lat. Środki będzie można przeznaczyć na m.in.: izolację cieplną budynku, wymianę okien i drzwi, montaż energooszczędnego oświetlenia, przebudowę wentylacji i klimatyzacji, wyposażenie w systemy zarządzania energią, czy też montaż odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji o pożyczkach:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/efektywnosc-energetyczna/

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-04-01
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-04-01

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content