[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Już 8 listopada startuje konkurs o dofinasowania z Unii Europejskiej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Unia Europejska aktywnie działa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Już 8 listopada startuje konkurs, w ramach którego firmy będą mogły ubiegać się o dofinansowania na projekty z zakresu m.in. aktywizacji zawodowej, rozwijania kompetencji społecznych, a także edukacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W naborze mogą wziąć udział m.in. takie podmioty jak: JST i ich jednostki organizacyjne, urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe, instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego, a także jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 5,5 mln zł. Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

 

Fundusze europejskie pomagają potrzebujących mieszkańcom Mazowsza. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowi jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Celem konkursu jest m.in. podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych osób potrzebujących. Dzięki tym działaniom osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej otrzymają pomoc na wielu płaszczyznach.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Nabór wniosków  rozpoczyna się 8 listopada br. Mogą wziąć w nim udział m.in. takie podmioty jak: JST i ich jednostki organizacyjne, urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe, instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego, a także jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Czas na złożenie wniosków upływa 17 listopada br. Wsparciem mogą zostać objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, a także obywatele Ukrainy. Z pomocy mogą skorzystać m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby przebywające w pieczy zastępczej bądź młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, osoby sprawujące opiekę nad osobami z niepełnosprawnością, a także osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

 

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie? 

W ramach konkursu realizowane mogą być poniższe aktywności: 

 

Czas i sposób składania wniosków: 

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 08.11. do 17.11.2022 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. System dostępny jest poprzez stronę: funduszedlamazowsza.eu.

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 0 801 101 101.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-103/22


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-10-13
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-10-13

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content