[ic_wcag]

Aktualności

Mazowsze rozpoczyna negocjacje z Brukselą dotyczące środków unijnych 2021-2027

Mazowsze gotowe do negocjacji programu regionalnego na lata 2021-2027 i wydatkowania 2 mld euro ze środków Unii Europejskiej. Jakie priorytety stawiają sobie władze regionu na najbliższy czas? Przede wszystkim Mazowsza bardziej konkurencyjnego, innowacyjnego, zielonego i lepiej skomunikowanego. Ale także bardziej dostępnego, aktywnego społecznie i nowoczesnego.

Władze Mazowsza przekazały do Komisji Europejskiej projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (w skrócie FEM). To ponad 2 mld euro, które pomogą w realizacji wielu inwestycji infrastrukturalnych, biznesowych, a także społeczno-edukacyjnych.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik, Mazowsze jest gotowe do rozpoczęcia rozmów z Komisją Europejską. – Zarówno my, jak i samorządy lokalne, przedsiębiorcy, uczelnie, organizacje pozarządowe czekamy na uruchomienie środków unijnych. Jesteśmy w blokach startowych. Jedyne co nas wszystkich powstrzymuje, to brak kompromisu na linii rząd polski – Komisja Europejska. Jest to kluczowe nie tylko w kontekście środków z budżetu unijnego, ale także Krajowego Planu Odbudowy. Niestety z coraz większym zaniepokojeniem obserwuję brak postępów w tym zakresie. Dlatego apeluję do Rządu RP o jak najszybsze podjęcie rozmów i wypracowanie satysfakcjonującego dla obu stron rozwiązania.

Wysłuchaj komentarza Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego

Dzięki działaniom samorządu województwa od 2018 r. Mazowsze traktowane jest jak dwie jednostki statystyczne: Mazowsze regionalne i region warszawski stołeczny (obejmuje Warszawę i 9 okolicznych powiatów). – Dzięki temu rozwiązaniu pozyskaliśmy podobne środki, jak w obecnej perspektywie – zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – Oznacza to duże pieniądze na inwestycje i rozwój. W nowej perspektywie unijnej beneficjenci z Mazowsza będą mieli do wykorzystania ponad 2 mld euro z UE w ramach programu regionalnego. Oprócz tego, po 11 latach starań, samorządy z Mazowsza mogą liczyć także na środki z Programu Polska Wschodnia. To kolejne 400 mln euro z budżetu UE, które umożliwią realizację wielu potrzebnych inicjatyw – dodaje.

W ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 obszar mazowiecki regionalny może liczyć na ponad 1,5 mld euro, a lepiej rozwinięty obszar warszawski stołeczny na – 500 mln euro.

Na co Mazowsze chce wydać fundusze europejskie?

Już dziś, dzięki otrzymanemu wsparciu unijnemu województwo mazowieckie jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów w Europie, które wytwarza blisko jedną czwartą polskiego PKB. Mazowsze jest liderem rozwoju, w sferze ekonomicznej, naukowo-gospodarczej, rolniczej czy innowacyjnej. Ponad 17 lat korzystania z funduszy unijnych to 17 mld zł, dzięki którym udało się przeprowadzić 11 tysięcy różnorodnych inwestycji zarówno tych dużych, jak budowa dróg, chodników, ścieżek rowerowych, remonty, budowa i wyposażenie szpitali, przychodni, szkół, przedszkoli, instytucji kultury, ale też obiektów sportowych czy służących rekreacji. Środki z UE to również wspólny rynek dla rolników, granty dla przedsiębiorców i naukowców. Ten ogromny postęp, praktycznie we wszystkich dziedzinach życia to lepsze warunki rozwoju i pracy wszystkich mieszkańców regionu.

Jakie obszary zyskają wsparcie w kolejnej perspektywie unijnej? W jakim kierunku będziemy rozwijać Mazowsze?

 • Bardziej konkurencyjne i inteligentne – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń ich efektów na rynek, infrastruktury badawczej przedsiębiorstw i jednostek naukowych, wdrażania innowacji, rozwoju klastrów, inkubacji przedsiębiorstw, wprowadzania nowych modeli biznesowych, e-administracji, e-kultury, e-edukacji, e-zdrowia.
 • Bardziej zielone i proekologiczne – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych, kontroli jakości powietrza, kompleksowego monitorowania energii, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, sprzętu do zarządzania klęskami i katastrofami, ochrony przeciwpowodziowej i ograniczania skutków suszy, adaptacji do zmian klimatu, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, zarządzania sieciami wodociągowymi, gospodarki odpadami, ochrony parków krajobrazowych, rekultywacji składowisk odpadów komunalnych.
 • Bardziej mobilne –wsparcie m.in. infrastruktury rowerowej i pieszej, ekologicznego transportu publicznego, przebudowy infrastruktury na potrzeby transportu publicznego.
 • Lepiej skomunikowane – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: budowy i przebudowy dróg, obwodnic, zakupu i modernizacji pociągów, zakupu autobusów dla pozamiejskiego publicznego transportu wraz z infrastrukturą do ładowania.
 • O wyższej jakości życia – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: infrastruktury dla potrzeb edukacji ogólnej, edukacji zawodowej, usług społecznych, zdrowotnych, kulturalnych, rozwoju międzysektorowej współpracy w zakresie przemysłów kultury i kreatywnych, turystycznych szlaków tematycznych i produktów turystycznych.
 • Aktywne zawodowo – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: aktywizacji osób bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy, ochotnicze hufce pracy, mobilności transnarodowej w ramach sieci EURES, przystosowania pracowników i przedsiębiorstw do zmian, wsparcia przedsiębiorstw we wprowadzaniu telepracy.
 • Nowoczesne i dostępne – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: edukacji przedszkolnej, rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów, kształcenia zawodowego, edukacji włączającej, usług rozwojowych dla dorosłych, wsparcia lokalnych inicjatyw na rzecz kształcenia dorosłych.
 • O zintegrowanych i dobrze rozwiniętych usługach społecznych i zdrowotnych – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób biernych zawodowo, działań w ramach podmiotów integracji społecznej, wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, rozwoju usług w społecznościach lokalnych, programów zdrowotnych, usług na rzecz dzieci i młodzieży, wsparcia osób dotkniętych przemocą, osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, integracji migrantów.
 • Bliższe obywatelom – dofinansowanie projektów z zakresu m.in.: ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego, rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Więcej na temat nowego programu regionalnego na stronie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Unia Europejska wspiera zrównoważony rozwój Mazowsza. Dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przekroczyło już ponad 8,2 mld zł. To wsparcie w realizacji ponad 5,6 tys. inwestycji samorządów, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego. Przed nami kolejne możliwości jakie przyniesie Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Szczegółowe informacje o możliwościach wsparcia dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

 

Dowiedz się więcej!

 • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
 • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube, Instagram,
 • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach

Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Zaczyński
 • Wytwarzający:
 • Karol Zaczyński
 • Czas udostępnienia:
 • 2022-03-22
 • Czas wytworzenia:
 • 2022-03-22

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content