[ic_wcag]

Aktualności

O środkach unijnych w Płocku. Konferencja „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021-2027”

Fundusze europejskie rozwinęły subregion płocki. Zmieniła się jakość życia mieszkańców w obszarze m.in. mobilności miejskiej i transportu, jakości w ochronie zdrowia, rewitalizacji obszarów zdegradowanych, a także w edukacji. W poprzedniej perspektywie beneficjenci z regionu otrzymali ponad 488 mln zł na realizację 287 projektów. O tym, jak skutecznie wykorzystać wsparcie z UE w obecnej perspektywie, można było się dowiedzieć podczas konferencji „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021-2027”. Przed beneficjentami kolejna szansa na udział w konkursach w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

Region płocki pozyskał ponad 488,3 mln zł z UE

Mazowsze nabrało tempa w rozwoju dzięki członkostwu w Unii Europejskiej,. W każdym subregionie, beneficjenci zrealizowali setki inwestycji zmieniających jakość życia mieszkańców. Pieniądze unijne pomogły m.in. w termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w budowie nowych obwodnic miast, ścieżek rowerowych, powstały także dodatkowe oddziały szpitalne, a zabytki poddawane były remontom. Z efektów zrealizowanych projektów korzystają m.in. przedszkolaki, uczniowie, lekarze, nauczyciele, seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami. Korzystamy wszyscy.

W poprzedniej perspektywie beneficjenci z subregionu płockiego pozyskali ponad 488,3 mln zł unijnej pomocy na realizację 287 projektów. Oto kilka przykładów:

 • Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka 66,5 mln zł;
 • Poprawa jakości udzielanych świadczeń dla osób z chorobami układu krążenia i w stanach krytycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku 8,6 mln zł;
 • E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu 2,1 mln zł;
 • Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin 1,8 mln zł;
 • Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka 14,2 mln zł;
 • Zawody przyszłości II 1,5 mln zł;
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Białotarsku jako forma zdeinstytucjonalizowanej opieki dla osób niesamodzielnych i starszych 1,6 mln zł;
 • Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z wiatrakiem o mocy 15-20 KW o pionowej osi obrotu na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach 1,4 mln zł.

 

Liderzy Funduszy Europejskich

W subregionie płockim, w perspektywie finansowej 2014-2020 przedsiębiorcy stanowili aktywną grupę i zrealizowali ponad 90 projektów, na drugim miejscu znalazły się projekty edukacyjne 67 inicjatyw, trzecie miejsce przypadło projektom z obszaru integracji oraz usług społecznych 59 projektów. A kto jest liderem?

 

Nowa perspektywa – nowe możliwości

Przed mazowieckimi beneficjentami kolejne możliwości. I to właśnie było tematem przewodnim konferencji regionalnej zorganizowanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

W obecnej perspektywie wsparcie zostanie ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, rozwój niskoemisyjnego transportu czy rozwój opieki zdrowotnej. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych już ogłosiła pierwsze nabory wniosków. Po latach było możliwe ubieganie się o dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej, ze wsparcia skorzystają także Ochotnicze Straże Pożarne, będzie również wyczekiwany nabór wniosków dotyczący dróg.

Chcę podkreślić, jak wiele zawdzięczamy funduszom europejskim. Na każdym kroku widzimy efekty zrealizowanych projektów. Kontynuacja działań w tej perspektywie jest konieczna, bo są obszary na Mazowszu potrzebujące inwestycji i rozwoju – podkreślała Elżbieta Szymanik zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Najbliższe konkursy – Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Priorytet II – Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza

Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Typy projektów: Zwiększanie ochrony przeciwpowodziowej i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych

Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.

Alokacja: 91 534 475 zł

Działanie 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa

Typy projektów: Zarządzanie efektywnymi, inteligentnymi sieciami wodociągowymi.

Planowane rozpoczęcie: 13 października 2023 r.

Alokacja 59 552 550 zł

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Typy projektów: Gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami

Planowane rozpoczęcie: 13 listopada 2023 r.

Alokacja 44 817 070 zł

Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym

Typy projektów: Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ (nabór dla przedsiębiorców)

Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.

Alokacja 52 935 600 zł

Działanie 2.7 Bioróżnorodność

Typy projektów: Ochrona różnorodności biologicznej i rodzimych gatunków roślinnych i zwierzęcych na terenach miejskich i pozamiejskich

Planowane rozpoczęcie: 13 grudnia 2023 r.

Alokacja 48 325 792 zł

 

Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu

Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT

Typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza – Alokacja 247 032 800 zł

Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny – Alokacja 53 369 637 PLN

Planowane rozpoczęcie: 15 grudnia 2023

 

Priorytet IV – Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza

Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny

Typy projektów: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych

Planowane rozpoczęcie: 29 grudnia 2023

Alokacja: 145 572 900 PLN

 

Priorytet VII – Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu

Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów

Typy projektów:  Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących

Planowane rozpoczęcie: 13 października 2023

Alokacja: 12 792 770 PLN

 

Priorytet VIII – Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu

Działanie: 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa

Typy projektów: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo przy zastosowaniu usług aktywnej integracji,  Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach podmiotów integracji społecznej

Planowane rozpoczęcie: listopad 2023

Alokacja: 42 273 316 PLN

Działanie:8.3 Potencjał partnerów społecznych i organizacji pozarządowych

Typy projektów: Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kompetencyjnego partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarze zasad horyzontalnych UE w celu podniesienia jakości realizowanych usług

Planowane rozpoczęcie: 20 grudnia 2023

Alokacja: 13 233 900 PLN

Działanie: 8.4 Integracja społeczno-zawodowa obywateli państw trzecich

Typy projektów: Kompleksowe działania w zakresie integracji społecznej, zawodowej uzupełnione niezbędnymi usługami społecznymi na rzecz obywateli państw trzecich, w tym migrantów oraz ich otoczenia

Planowane rozpoczęcie: 24 października 2023 r.

Alokacja: 36 393 243 zł

Działanie: 8.6 Usługi społeczne na rzecz rodzin

Typy projektów: Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej

Planowane rozpoczęcie: grudzień 2023 r.

Alokacja: 19 362 740 zł

Galeria zdjęć


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Kamil Staruch
 • Wytwarzający:
 • Kamil Staruch
 • Czas udostępnienia:
 • 2023-10-09
 • Czas wytworzenia:
 • 2023-10-09

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content