[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Przypominamy o obowiązkach informacyjnych dla beneficjentów dotacji z budżetu państwa

25 czerwca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów określające nowe obowiązki informacyjne dla podmiotów realizujących projekty z wsparciem z budżetu państwa, w tym także beneficjentów funduszy europejskich. Nowe działania komunikacyjne dotyczą informowania mieszkańców o wsparciu danego przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa, z państwowych funduszy celowych bądź ze środków własnych podmiotów realizujących zadania. Beneficjenci korzystający z takiej pomocy są zobowiązani do umieszczenia oddzielnej tablicy lub plakatu informacyjnego (w zależności od rodzaju projektu), a także publikacji informacji na swojej stronie internetowej (jeśli ją posiadają). Materiały te muszą zawierać barwy, godło Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwotę dofinansowania.

25 maja 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953). Dokument ten określa rodzaje działań informacyjnych, sposób ich realizacji oraz wskazuje w jakim czasie od rozpoczęcia inwestycji beneficjent zobowiązany jest do ich podjęcia. Ponadto, w dokumencie wskazano kwoty, co do których nie powstaje obowiązek określony w art. 35a  ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Beneficjenci zobowiązani są do umieszczenie tablicy informacyjnej – w przypadku realizacji zadań w zakresie:

Z kolei umieszczenie plakatu informacyjnego jest wymagane w przypadku realizacji projektów:

Ponadto wszyscy beneficjenci realizujący wyżej wymienione typy projektów mają obowiązek zamieszczenia informacji na stronie internetowej (jeśli ją posiadają).

Treść Rozporządzenia Rady Ministrów: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000953/O/D20210953.pdf.

Informacje szczegółowe dotyczące działań promocyjnych oraz wzory wszystkich wymaganych materiałów znajdują się na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

Jednocześnie przypominamy, że zakres i zasady wypełniania obowiązków w zakresie komunikacji Funduszy Europejskich czy konkretnych programów nie ulegają zmianom. Nadal obowiązują Wytyczne w zakresie informacji promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Obowiązki te dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu/promocja/ oraz w załącznikach do umów podpisywanych z beneficjentami funduszy europejskich.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-10-07
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-10-07

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content