[ic_wcag]

Aktualności

Rada Ministrów wprowadza dodatkowe obowiązki informacyjne dla beneficjentów dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych

Od jutra, tj. 25 czerwca 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów określające nowe obowiązki komunikacyjne dla podmiotów realizujących inwestycje dofinansowane z funduszy europejskich. Nowe działania komunikacyjne dotyczą informowania mieszkańców o wsparciu danej inwestycji ze środków budżetu państwa. Beneficjenci korzystający z takiej pomocy będą zobowiązani do umieszczenia oddzielnej tablicy lub plakatu informacyjnego (w zależności od rodzaju projektu), a także publikacji informacji na swojej stronie internetowej. Materiały te muszą zawierać barwy oraz godło Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwotę dofinansowania.

25 maja 2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953). Dokument ten określa rodzaje działań informacyjnych, sposób ich realizacji oraz wskazuje w jakim czasie od rozpoczęcia inwestycji beneficjent zobowiązany jest do ich podjęcia. Ponadto, w dokumencie wskazano kwoty, co do których nie powstaje obowiązek określony w art. 35a  ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Treść Rozporządzenia Rady Ministrów znajduje się na stronie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000953/O/D20210953.pdf.

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie na bieżąco informować o dalszych ewentualnych zmianach i zamieszczać aktualne informacje dotyczące nowych przepisów lub wytycznych.

Jednocześnie przypominamy, że zakres i zasady wypełniania obowiązków w zakresie komunikacji Funduszy Europejskich czy konkretnych programów nie ulegają zmianom. Nadal obowiązują Wytyczne w zakresie informacji promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Obowiązki te dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu oraz w załącznikach do umów podpisywanych z beneficjentami funduszy europejskich.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2021-06-24
  • Czas wytworzenia:
  • 2021-06-24

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content