[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia napis Fundusze Europejskie Startują pierwsze konkursy o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W tle widać zdjęcie wozu strażackiego oraz strażaków w akcji.

Ruszają pierwsze nabory wniosków! Fundusze Europejskie dla Mazowsza otwierają nowe możliwości dla regionu

Na ten moment czekali beneficjenci, mieszkańcy oraz wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie środków europejskich. Już dziś, 31 marca, Mazowsze startuje z pierwszymi naborami wniosków w ramach nowej perspektywy 2021-2027. Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie? Celem ogłoszonych konkursów będzie m.in. porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Nowe możliwości dla mazowieckich beneficjentów

Województwo mazowieckie jest najdynamiczniej rozwijającym się regionem w Polsce. Ogromną rolę w tym rozwoju odegrała Unia Europejska, która konsekwentnie wspiera kraje członkowskie i ich regiony. Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 to nowe możliwości, jeszcze większy rozwój, wsparcie gospodarki i mieszkańców.

 

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, dynamiczny rozwój Mazowsza to w dużej mierze zasługa środków unijnych. – Bez wsparcia z funduszy unijnych wiele inwestycji nie miałoby miejsca. A ich efekty zauważamy na każdym kroku. To rozwój badań i nauki, nowe szpitale i przychodnie, drogi i obwodnice, tabor kolejowy, rozwój przedsiębiorstw i startupów. W nowej perspektywie szczególnie ważne będzie przystosowanie do zmian klimatu i transformacja energetyczna. Zachęcam beneficjentów z Mazowsza do zapoznawania się z warunkami pierwszych konkursów i składania wniosków. Nowa perspektywa to nowe możliwości finansowania i rozwoju, skorzystajmy z nich.

 

31 marca 2023 – start pierwszych konkursów

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 to prawie 10 mld zł, które zostaną przeznaczone m.in. na podniesienie innowacyjności naszego województwa, rozwój przedsiębiorczości, inwestycje w zielony rozwój i transport niskoemisyjny. Wspierane będą także usługi społeczne, aktywizacja zawodowa, edukacja, projekty z zakresu rewitalizacji, ochrony bioróżnorodności czy gospodarki wodno-ściekowej.

 

Wsparcie strażaków

Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

W ramach naboru możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na zakup nowego średniego albo ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem. Dodatkowo, w ramach projektu będzie można przeprowadzić działania edukacyjne m.in. na temat zmian klimatu i konsekwencji tych zmian, jak przeciwdziałać i zmniejszać wpływ człowieka na klimat. Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego lub Ochotnicze Straże Pożarne. Konkurs będzie trwał od 31 marca 2023 r. do 10 maja 2023 r. Na konkurs zarezerwowane są środki w wysokości 79 275 960 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i niezbędne załączniki dostępne są na stronie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami nr FEMA.02.04-IP.01-002/23

 

 

Gospodarka wodno-ściekowa

Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.5. Gospodarka wodno-ściekowa, typ projektów: Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Kolejny konkurs wyłoni projekty, których celem będzie budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej wraz z oddzielną kanalizacją deszczową. Dodatkowo wszystkie realizowane działania będą zapobiegać lub ograniczać powstawanie lub składowanie osadów ściekowych. Ważne też będzie efektywne oraz zrównoważone gospodarowanie ściekami. Dofinansowanie z Unii Europejskiej będzie można przeznaczyć również na inwestycje związane z poprawą systemów zaopatrzenia, dystrybucją i magazynowaniem wody, budową nowych sieci wodociągowych, nowych stacji ujęć i uzdatniania wody.

 

Ważne: w tym konkursie wspierane będą inwestycje, dla których podstawą będą zalecenia wynikające z Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. Dyrektywy ściekowej). Dokumentem strategicznym spełniającym zobowiązania wynikające z Dyrektywy ściekowej jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Załącznik zaktualizowanego dokumentu KPOŚK stanowi podstawę do wyboru projektów i odzwierciedla potrzeby inwestycyjne w wyznaczonych aglomeracjach. Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, spółki wodne, a także przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Konkurs będzie trwał od 31 marca 2023 r. do 31 maja 2023 r. Pula dostępnych środków to 89 698 320 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i niezbędne załączniki dostępne są na stronie: 2.5. Gospodarka wodno-ściekowa, Typ projektów: Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej nr FEMA.02.05-IP.01-001/23

 

Gdzie szukać informacji?

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 jest dostępny na stronie: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Za ogłaszanie konkursów odpowiadają Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Informacji o możliwościach dofinansowania projektów udzielają eksperci Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w siedzibie MJWPU w Warszawie oraz punktów informacyjnych w Płocku, Siedlcach, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-03-31
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-03-31

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content