[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: Fundusze europejskie na poprawę dostępności szkół w regionie warszawskim stołecznym. Nabór wniosków trwa do 21 maja 2024 r. W tle zdjęcie chłopca na wózku inwalidzkim oraz dziewczynki prowadzącej wózek.

Startuje konkurs na działania z zakresu poprawy dostępności szkół w regionie mazowieckim regionalnym

Już od 12 kwietnia beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów z zakresu dostosowania szkół do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). Projekty w ramach konkursu mogą być realizowane wyłącznie na terenie regionu mazowieckiego regionalnego. Dofinansowanie umożliwi m.in. przebudowę, rozbudowę bądź adaptację istniejącej infrastruktury dydaktycznej, w tym sal gimnastycznych. Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 90 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 22 maja br. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs odbywa się w ramach Działania 5.1 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami, typ projektów: Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej) dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane na obszarze regionu mazowieckiego regionalnego (RMR). Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • szkoły i inne placówki systemu oświaty.

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

W ramach konkursu beneficjenci z regionu mazowieckiego regionalnego mają możliwość pozyskać dofinansowanie na działania z zakresu dostosowania infrastruktury szkolnej do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizacja tych inwestycji wpłynie na równość szans w dostępie do edukacji, a także znacząco podniesie komfort wszystkich użytkowników placówek – podkreśliła Pani Ilona Soja-Kozłowska, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Wsparciem objęte będą projekty mające na celu poprawę dostępności szkół prowadzących kształcenie ogólne (na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.) Ze wsparcia wyłączona jest edukacja przedszkolna. Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 90 mln zł.

Dofinansowanie udzielane będzie na działania z zakresu:

 • przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub adaptacji istniejącej infrastruktury dydaktycznej, w tym sal gimnastycznych, służącej zwiększeniu jej dostępności dla uczniów ze SPE, w tym także w zakresie wyposażenia (jako niezbędny i uzupełniający element projektu);
 • budowy nowej, dostępnej dla uczniów ze SPE infrastruktury, jedynie wyjątkowo i w uzasadnionych przypadkach, kiedy nie będzie możliwości adaptacji lub modernizacji istniejącej infrastruktury lub kiedy byłoby to nieefektywne kosztowo.

 

Ważne:

Specjalne potrzeby edukacyjne rozumiane są jako potrzeby wynikające m.in. z: niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, zaburzeń zachowania, szczególnych uzdolnień, specyficznych trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, choroby przewlekłej, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodzin lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą, uchodźctwem wywołanym agresją lub działaniami wojennymi.

 

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 12.04.2024 r. do 22.05.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

 

Szczegóły znajdują się na stronie naboru

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

 

Gdzie szukać informacji?


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Kamil Staruch
 • Wytwarzający:
 • Kamil Staruch
 • Czas udostępnienia:
 • 2024-04-12
 • Czas wytworzenia:
 • 2024-04-12

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content