[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: Fundusze europejskie na poprawę dostępności szkół w regionie mazowieckim regionalnym. Nabór wniosków trwa do 22 maja 2024 r. W tle zdjęcie dwóch dziewczynek biegnących w kierunku dziewczynki na wózku inwalidzkim.

Startuje konkurs na działania z zakresu poprawy dostępności szkół

Już od 11 kwietnia beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów z zakresu dostosowania szkół do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). Projekty w ramach konkursu mogą być realizowane wyłącznie na terenie regionu warszawskiego stołecznego. Dofinansowanie umożliwi m.in. przebudowę, rozbudowę bądź adaptację istniejącej infrastruktury dydaktycznej, w tym sal gimnastycznych. Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 31 mln zł.Nabór wniosków potrwa do 21 maja br. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs odbywa się w ramach Działania 5.2 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami w ZIT, typ projektów: Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej) dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane na obszarze regionu warszawskiego stołecznego (RWS) poprzez ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (jednostki samorządu terytorialnego z regionu warszawskiego stołecznego i jednostki organizacyjne tych JST);
 • Instytucje nauki i edukacji (szkoły i inne placówki systemu oświaty oraz ich organy prowadzące).

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

W ramach konkursu beneficjenci z regionu warszawskiego mają możliwość pozyskać dofinansowanie na działania z zakresu dostosowania infrastruktury szkolnej do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizacja tych inwestycji wpłynie na równość szans w dostępie do edukacji, a także znacząco podniesie komfort wszystkich użytkowników placówek – podkreśliła Pani Ilona Soja-Kozłowska, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Wsparciem objęte będą projekty mające na celu poprawę dostępności szkół prowadzących kształcenie ogólne (na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.) Ze wsparcia wyłączona jest edukacja przedszkolna. Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 31 mln zł.

Dofinansowanie udzielane będzie na działania z zakresu:

 • przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub adaptacji istniejącej infrastruktury dydaktycznej, w tym sal gimnastycznych, służącej zwiększeniu jej dostępności dla uczniów ze SPE, w tym także w zakresie wyposażenia (jako niezbędny i uzupełniający element projektu);
 • budowy nowej, dostępnej dla uczniów ze SPE infrastruktury, jedynie wyjątkowo i w uzasadnionych przypadkach, kiedy nie będzie możliwości adaptacji lub modernizacji istniejącej infrastruktury lub kiedy byłoby to nieefektywne kosztowo.

Ważne:

Specjalne potrzeby edukacyjne rozumiane są jako potrzeby wynikające m.in. z: niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, zaburzeń zachowania, szczególnych uzdolnień, specyficznych trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, choroby przewlekłej, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodzin lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą, uchodźctwem wywołanym agresją lub działaniami wojennymi.

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 11.04.2024 r. do 21.05.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

Szczegóły znajdują się na stronie naboru

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

Gdzie szukać informacji?


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Kamil Staruch
 • Wytwarzający:
 • Kamil Staruch
 • Czas udostępnienia:
 • 2024-04-11
 • Czas wytworzenia:
 • 2024-04-11

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content