[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: Rewitalizacja obiektów zabytkowych na obszarach miejskich. Nabór wniosków trwa do 17 czerwca 2024 roku. W tle zdjęcie bulwarów wiślanych.

Startuje konkurs na rewitalizację obiektów zabytkowych na obszarach miejskich

Już od 8 maja beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów z zakresu rewitalizacji obiektów zabytkowych na obszarach miejskich. Dofinansowanie umożliwi m.in. konserwację, renowację, modernizację czy też adaptację obiektów historycznych i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem. Kwota przeznaczona na te działania wynosi łącznie ponad 76,4 mln zł, w tym ponad 60 mln zł dla regionu mazowieckiego regionalnego oraz ponad 16,4 mln zł dla regionu warszawskiego stołecznego. Nabór wniosków potrwa do 17 czerwca br. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs odbywa się w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektów: Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Projekt musi być realizowany na terenie musi być realizowany na obszarach miejskich. Za obszary miejskie należy przyjąć gminy miejskie i gminy miejsko-wiejskie. Kwalifikowalne do dofinansowania będą projekty wynikające z gminnych programów rewitalizacji, wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego, według stanu na ostatni dzień naboru wniosków. Ponadto dofinansowanie będą mogły pozyskać projekty, w ramach których dany obiekt bądź obszar jest objęty ochroną prawną i konserwatorską lub jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • Uczelnie wyższe,
 • Kościoły i związki wyznaniowe
 • Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
 • Lokalne Grupy Działania,
 • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, TBS,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Partnerstwa instytucji pozarządowych,
 • Instytucje integracji i pomocy społecznej,
 • Instytucje kultury,
 • Instytucje rynku pracy.

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

Wsparcie udzielane będzie na projekty w zakresie:

 • konserwacji, renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, zachowanie dotychczasowych funkcji obiektów zabytkowych, a także nadaniu im nowych funkcji użytkowych (z przeznaczeniem w szczególności na cele kulturalne i edukacyjne), w tym również w połączeniu z działalnością komercyjną;
 • ochrony i zachowania zabytkowych ogrodów i parków;
 • zabezpieczenia zabytków przed zniszczeniem lub kradzieżą;
 • usuwania barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Wsparty obiekt musi być objęty ochroną prawną i konserwatorską lub musi być wpisany do gminnej ewidencji

zabytków.

Finansowanie naboru

W ramach konkursu kwota przeznaczona na te działania wynosi łącznie ponad 76,4 mln zł, w tym ponad 60 mln zł dla regionu mazowieckiego regionalnego oraz ponad 16,4 mln zł dla regionu warszawskiego stołecznego

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 08.05.2024 r. do 17.06.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

Szczegóły znajdują się na stronie naboru

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

Gdzie szukać informacji?


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Kamil Staruch
 • Wytwarzający:
 • Kamil Staruch
 • Czas udostępnienia:
 • 2024-05-08
 • Czas wytworzenia:
 • 2024-05-08

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content