[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: Rozwój gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Nabór wniosków trwa do 20 maja 2024 r. W tle zdjęcie wodociągów.

Startuje konkurs na wsparcie funkcjonowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Już od 10 kwietnia beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów z zakresu porządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Dofinansowanie umożliwi m.in. budowę, przebudowę oraz modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej wraz z oddzielną kanalizacją deszczową.  Kwota przeznaczona na te działania wynosi łącznie ponad 83 mln zł, w tym ponad 60 mln zł dla regionu mazowieckiego regionalnego oraz ponad 23 mln zł dla regionu warszawskiego stołecznego. Nabór wniosków potrwa do 20 maja br. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Konkurs odbywa się w ramach Działania 2.5 Gospodarka wodno-ściekowa, typ projektów: Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST),
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,
 • spółki wodne,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

Wsparciem zostanie objęty obszar województwa mazowieckiego, zgodnie z wykazem, w aglomeracjach wskazanych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) lub w sprawozdaniu z realizacji KPOŚK, w przedziale 2-10 tys. RLM, niespełniających wymogów ww. Dyrektywy i posiadające obowiązującą, aktualną (na dzień składania wniosku) uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.

 

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

W ramach tego konkursu dofinansowane zostaną projekty usprawniające funkcjonowanie sektora wodno-kanalizacyjnego. Działania te umożliwią zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, a także podniosą świadomość społeczną w zakresie ekologicznych postaw – podkreśliła Pani Monika Tchórznicka, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Dofinansowanie udzielane będzie na działania z zakresu:

 • budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci

kanalizacyjnej wraz z oddzielną kanalizacją deszczową;

 • zapobiegania lub znacznemu ograniczaniu powstawania lub składowania osadów ściekowych i efektywnemu oraz zrównoważonemu ich zagospodarowaniu (określony limit w kryterium dostępu nr 5);
 • poprawy systemów zaopatrzenia, dystrybucji i magazynowania wody, w tym budowa nowych sieci wodociągowych, stacji ujęć i uzdatniania wody (określony limit w kryterium dostępu nr 5);
 • oraz na działania informacyjno-edukacyjne dot. zagrożeń, jakie niesie za sobą niewłaściwe postępowanie z nieczystościami i zrzutem ścieków w miejscach do tego nieprzeznaczonych (będzie to element uzupełniający projektu).

 

Finansowanie naboru

W ramach konkursu kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 83 mln zł, w tym ponad 60 mln zł dla regionu mazowieckiego regionalnego oraz ponad 23 mln zł dla regionu warszawskiego stołecznego.

 

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 10.04.2024 r. do 20.05.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

 

Szczegóły znajdują się na stronie naboru

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

Gdzie szukać informacji?


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Kamil Staruch
 • Wytwarzający:
 • Kamil Staruch
 • Czas udostępnienia:
 • 2024-04-10
 • Czas wytworzenia:
 • 2024-04-10

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content