[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: Wsparcie na rzecz infrastruktury kulturalnej. Nabór wniosków trwa do 28 maja 2024 roku. W tle zdjęcie zabytkowego teatru.

Startuje konkurs na wsparcie projektów infrastrukturalnych z obszaru kultury

Już od 18 kwietnia beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. na realizację projektów wynikających z właściwej lokalnej strategii rozwoju i dotyczących rozwoju infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej. W ramach konkursu będzie można także zrealizować inwestycje dot. dostosowania obiektów i przestrzeni do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz osób z niepełnosprawnościami. Kwota przeznaczona na te działania wynosi łącznie ponad 23 mln zł, w tym ponad 12,8 mln zł dla regionu warszawskiego stołecznego oraz ponad 10,7 mln zł dla regionu mazowieckiego regionalnego. Nabór wniosków potrwa do 28 maja br. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Nabór odbywa się w ramach Działania 5.7 Kultura i turystyka, typ projektów: Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane na obszarze regionu warszawskiego stołecznego (RWS) oraz mazowieckiego regionalnego (RMR). Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Instytucje kultury i sportu
 • Kościoły i związki wyznaniowe
 • Niepubliczne instytucje kultury
 • Niepubliczne instytucje sportu
 • Organizacje pozarządowe

 

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

Wsparcie sektora kultury to jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Inwestycje infrastrukturalne przyczynią się do realizacji kulturalnych działań edukacyjnych i aktywizujących lokalną społeczność. Ponadto fundusze europejskie umożliwią dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co przeciwdziała wykluczeniu i sprzyja integracji społecznej – podkreśliła Pani Monika Tchórznicka, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych..

Kwota przeznaczona na te działania wynosi łącznie ponad 23 mln zł, w tym ponad 12,8 mln zł dla regionu warszawskiego stołecznego oraz ponad 10,7 mln zł dla regionu mazowieckiego regionalnego. Dofinansowanie udzielane będzie na poniższe działania:

 • Realizacja projektów, wynikających z właściwej lokalnej strategii rozwoju (LSR) i zakładających rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej, ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnej. Wszelkie działania powinny być zgodne z duchem European Green Deal, New European Bauhaus, sustainability i SDGs, circular economy.
 • Działania prowadzące do dywersyfikacji źródeł dochodów własnych instytucji kultury i zwiększenia uzależnienia od nich (przewidujące stabilność finansową).
 • Projekty mające na celu dostosowanie obiektów i przestrzeni (w pierwszej kolejności infrastruktury istniejącej) do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz osób z niepełnosprawnościami poprzez wykorzystanie uniwersalnego projektowania, co pozwoli na zwiększenie włączenia społecznego.
 • Nie ma możliwości budowania nowych obiektów kubaturowych. Przebudowa i rozbudowa obiektów są dopuszczone tylko w uzasadnionych przypadkach tj. dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w tym budowy windy), dostosowania obiektów do wymaganych warunków przeciwpożarowych, dostosowania obiektów do wymaganych warunków sanitarnych, budowy łączników, np. w obiektach zabytkowych pełniących funkcje kulturalne.
 • Wsparcie obiektów związanych wyłącznie z funkcją kulturalną. Modernizacja, konserwacja lub poprawa infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego jest możliwe, jeżeli w skali roku przynajmniej 80% czasu lub powierzchni tej infrastruktury jest wykorzystywane do celów związanych z kulturą.

Ważne

 • Wsparcie nie będzie udzielane na wydarzenia artystyczne i festiwale, jako nieprzynoszące trwałego efektu gospodarczego.
 • Inwestycje w elementy infrastruktury drogowej (w tym w parkingi) nie będą wspierane, chyba że stanowią nieodłączny element większego projektu (np. związany z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami), nie są one dominującym elementem tego projektu a ich koszt nie przekracza 15% kosztów kwalifikowalnych.
 • Projekty nie mogą obejmować budowy nowych dróg lub parkingów oraz w odniesieniu do istniejących, zwiększenia ich pojemności lub przepustowości, ani nie mogą w inny sposób przyczyniać się do zwiększenia natężenia ruchu samochodowego.

 

Czas trwania konkursu i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 18.04.2024 r. do 28.05.2024 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

 

Szczegóły znajdują się na stronie:

https://funduszeuedlamazowsza.eu/lista_nabory/5-7-kultura-i-turystyka-typ-projektu-rozwoj-infrastruktury-do-prowadzenia-dzialalnosci-kulturalnej-waznej-dla-edukacji-i-aktywnosci-kulturalnej-nr-fema-05-07-ip-01-032-24-dla-regionu-rws-i-rmr/

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszeuedlamazowsza.eu w zakładce Punkty informacyjne.

Gdzie szukać informacji?


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Kamil Staruch
 • Wytwarzający:
 • Kamil Staruch
 • Czas udostępnienia:
 • 2024-04-18
 • Czas wytworzenia:
 • 2024-04-18

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content