[ic_wcag]

Aktualności

Na grafice znajduje się hasło: Fundusze Europejskie na wsparcie edukacji w mazowieckich szkołach. Konkurs potrwa od 8 do 16 maja. Obok zdjęcie uczniów podczas lekcji. Kilku uczniów unosi do góry ręce, w tle tablica i nauczycielka.

Startuje konkurs o dofinasowania z Unii Europejskiej na rozwój edukacji w mazowieckich szkołach

Już 8 maja organy prowadzące szkoły oraz wybrane podmioty posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze kształcenia ogólnego będą mogły ubiegać się o dofinansowania z Unii Europejskiej. Fundusze będą mogły zostać wykorzystane na działania wspierające edukację, w tym m.in. na realizację zajęć dodatkowych: dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań bądź warsztatów. Dofinansowanie umożliwi także podniesienie kompetencji nauczycieli czy doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt edukacyjny. Kwota przeznaczona na te działania wynosi ponad 260 tys. zł. Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0. Konkurs ogłosiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. 

Konkurs odbywa się w ramach działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Celem konkursu jest podniesienie poziomu kształcenia poprzez m.in. rozszerzenie oferty edukacyjnej, wsparcie kadry pedagogicznej oraz zaopatrzenie placówek w nowoczesne narzędzia dydaktyczne.

Kto może wziąć udział w konkursie? 

W naborze mogą wziąć udział organy prowadzące szkoły (np. jednostki samorządowe) oraz podmioty posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze kształcenia ogólnego w partnerstwie z organem prowadzącym. Wsparciem mogą zostać objęci uczniowie szkół i placówek prowadzących wyłącznie kształcenie ogólne (w tym z największymi i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), a także nauczyciele i pracownicy szkół pedagogicznych oraz placówek oświatowych. W ramach tego konkursu nie jest możliwe wsparcie uczniów szkół zawodowych.

Skorzystajmy z ogromnych możliwości Funduszy Europejskich i pozwólmy uczniom wykorzystać drzemiący w nich potencjał poprzez zapewnienie im szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych oraz dostępu do najnowszych narzędzi edukacyjnych. Docelowo wpłynie to korzystnie na ich późniejsze funkcjonowanie na rynku pracy – podkreśliła Pani Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Na jakie działania można pozyskać dofinansowanie?

W ramach naboru możliwe będzie pozyskanie dofinansowania m.in. na realizację nowych form i programów nauczania oraz zajęć dodatkowych, w tym dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowo-edukacyjnymi. Wsparcie obejmie także organizację różnych form rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży, jak kółka zainteresowań, warsztaty czy laboratoria. Dofinansowanie będzie można pozyskać również na realizację programów wspomagania kadry pedagogicznej, jak np. szkolenia czy warsztaty doskonalące. Uwzględniano także stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Pozwoli to na rozwijanie zdolności matematyczno-przyrodniczych uczniów. Ponadto pomoc można uzyskać na kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, a także podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli.

Czas i sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinasowanie wraz z załącznikami należy przesłać w terminie od 08.05 do 16.05.2023 r. za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101. Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-1-ksztalcenie-i-rozwoj-dzieci-i-mlodziezy-poddzialanie-10-1-1-edukacja-ogolna-rpma-10-01-01-ip-01-14-105-23/

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Wytwarzający:
  • r.bodzioch@mazowia.eu
  • Czas udostępnienia:
  • 2023-04-12
  • Czas wytworzenia:
  • 2023-04-12

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content