[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia napis Konkurs na doskonalenie zawodowe uczniów. Nowe możliwości dla uczniów szkół zawodowych dzięki Funduszom Europejskim. W tle widać uczniów wchodzących do budynku szkoły i wychodzących jako pracownicy różnych zawodów – kucharz, fryzjerka, mechanik.

Nowe możliwości dla uczniów szkół zawodowych dzięki Funduszom Europejskim

Unia Europejska wspiera mieszkańców w wielu obszarach. Jednym z nich jest edukacja. Równość i dostępność do edukacji to główne cele działań, które są realizowane dzięki funduszom europejskim.  Od 8 listopada 2022 roku będzie kolejna szansa na dofinansowanie projektów skierowanych do szkół zawodowych, działających na Mazowszu. Lepsze kształcenie zawodowe, odpowiedź na potrzeby rynku pracy, podniesienie kompetencji i zdobywanie doświadczenia to realne korzyści dla uczniów. Nabór wniosków przeprowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Projekty skierowane do uczniów to inwestycja w ich lepszą przyszłość. Dzisiejszy rynek pracy jest bardzo wymagający i właśnie fundusze europejskie pomagają lepiej kształcić przyszłych pracowników.

Nowy konkurs na doskonalenie zawodowe uczniów

Od 8 listopada 2022 r. organy prowadzące szkoły branżowe I oraz II stopnia, technika i szkoły policealne będą mogły składać wnioski na dofinansowanie projektów poprawiających edukację zawodową. Wnioskodawcy już mogą przygotowywać swoje projekty, bo nabór będzie trwał tylko 10 dni – do 18 listopada.

Celem realizowanych projektów będzie zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

Rodzaje wsparcia

 • Rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  w tym realizacja staży,
 • Nauka kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
 • Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego,
 • Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy,
 • Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • Prowadzenie doradztwa zawodowego (w 7 i 8 klasach szkół podstawowych i szkołach prowadzących kształcenie zawodowe) i rozwój współpracy z rynkiem pracy.

Korzyści dla uczniów

Kolejny raz fundusze europejskie będą miały wpływ na przyszłość uczniów szkół zawodowych, w których będą realizowane projekty. Najważniejsze korzyści to m.in.

– dostępność  do staży u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem,

– możliwość uzupełnienia swojej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych na dodatkowych zajęciach specjalistycznych, w tym udział uczniów w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej np. w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,

– udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych dla uczniów mających trudności w nauce podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,

– udział w różnych formach rozwijających uzdolnienia,

– rozwijanie kompetencji kluczowych takich jak znajomość języków obcych, umiejętności matematyczno-przyrodnicze, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych,

– nauka kreatywności, przedsiębiorczości.

Za przyznane dofinansowanie, szkoły będą miały możliwość wyposażyć swoje pracownie lub warsztaty szkolne w sprzęt i materiały dydaktyczne, tak aby stworzyć młodzieży warunki zbliżone do naturalnej pracy (właściwe dla nauczanych zawodów).

Realne wsparcie dla nauczycieli

Unia Europejska dba również o podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. W ramach konkursu nauczyciele skorzystają z kursów lub szkoleń  (teoretycznych i praktycznych), w tym organizowanych i prowadzonych przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER. Chętni będą mogli pogłębiać wiedzę na studiach podyplomowych, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem.

Informacje techniczne dla potencjalnych beneficjentów

O pieniądze z funduszy europejskich z programu regionalnego będą mogły ubiegać się  organy prowadzące szkoły objęte wsparciem lub podmioty posiadające co najmniej 3- letnie doświadczenie w obszarze kształcenia zawodowego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym. Doświadczenie, którym legitymuje się wnioskodawca musi pochodzić z okresu maksymalnie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kwota dofinansowania w ramach konkursu wynosi 3 536 795,81 zł. Beneficjenci mogą liczyć na poziom dofinansowania wynoszący 80%. Konkurs trwa od 8 listopada do 18 listopada 2022 r.  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zachęca do składania wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami przygotuj i złóż za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego na www.funduszedlamazowsza.eu.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i niezbędne załączniki dostępne są na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/10-3-doskonalenie-zawodowe-poddzialania-10-3-1-doskonalenie-zawodowe-uczniow-nr-rpma-10-03-01-ip-01-14-102-22/


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • r.bodzioch@mazowia.eu
 • Wytwarzający:
 • r.bodzioch@mazowia.eu
 • Czas udostępnienia:
 • 2022-10-12
 • Czas wytworzenia:
 • 2022-10-12

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content