[ic_wcag]

Aktualności

Hasło "Więcej czasu na przygotowanie wniosków o dofinansowanie rozwoju ekonomii społecznej" a w tle ludzie

Więcej czasu na przygotowanie wniosków o Fundusze Europejskie na rozwój ekonomii społecznej

Aż do 26 lipca można ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości społecznej i wsparcie zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Mazowsza. Oznacza to dodatkowe dwa tygodnie na przygotowanie wniosków przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dotacje pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Pula środków na ten cel to ponad 87 mln zł.

 

Nowa pula funduszy europejskich dla Mazowsza przyniosła kolejne możliwości rozwoju społeczności lokalnych. Obecnie trwają nabory wniosków w priorytecie VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na MazowszuDziałanie 8.2 Ekonomia społeczna. Konkursy realizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

W czym pomogą Fundusze Europejskie?

Dofinansowanie z programu regionalnego pomoże w realizacji  usług na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
w tym usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych. Na dotacje mają szansę projekty dotyczące:

 • rozwoju partnerstw lokalnych na bazie doświadczeń Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych (zwłaszcza w obszarze usług społecznych oraz zielonej gospodarki),
 • wsparcia przedsiębiorstw społecznych we wprowadzaniu nowych usług, zwłaszcza w zakresie usług społecznych, czy działań w obszarach zielonej gospodarki i gospodarki odpadami (w tym recyklingu),
 • podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora ekonomii społecznej.

Fundusze Europejskie mogą być również przeznaczone na:

 • reintegrację społeczną, zawodową oraz readaptację pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

 

Do kogo mogą być skierowane projekty?

Celem działań jest wsparcie mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, dlatego odbiorcami projektów mogą być m.in.: osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, absolwenci centrów lub klubów integracji społecznej, osoby starsze, czy mieszkańcy borykający się z zaburzeniami psychicznymi. Działania mogą dotyczyć osób opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, czy placówki opiekuńczo-wychowawcze. Pomocą mogą być objęci także uchodźcy, czy na przykład osoby opuszczające zakłady karne i poprawcze.

 

Kto jeszcze może skorzystać z dofinansowanych działań?

Odbiorcami projektów mogą być także przedsiębiorstwa społeczne, podmioty ekonomii społecznej, ich pracownicy, a także podmioty zakładające tego rodzaju działalność. Z wsparcia mogą skorzystać również: samorządy i ich jednostki organizacyjne (np. ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, szkoły), instytucje rynku pracy, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i organizacje biznesowe.

 

Oddzielne konkursy dla obszaru stołecznego i regionalnego

Region warszawski stołeczny (numer konkursu FEMA.08.02-IP.01-001/23):

 • Subregiony: Warszawa, warszawski-wschodni i warszawski-zachodni
 • Pula środków: 34,7 mln zł
 • Maksymalne dofinansowanie: 50% kosztów kwalifikowalnych

Link do regulaminu i dokumentacji konkursowej: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-2-ekonomia-spoleczna-typ-projekt-wsparcie-przedsiebiorstw-spolecznych-i-podmiotow-ekonomii-spolecznej-nr-fema-08-02-ip-01-001-23/

 

Region mazowiecki regionalny (numer konkursu FEMA.08.02-IP.01-002/23):

 • Subregiony: radomski, płocki, ostrołęcki, ciechanowski, siedlecki oraz żyrardowski
 • Pula środków: 52,4 mln zł
 • Maksymalne dofinansowanie: 85% kosztów kwalifikowalnych

Link do regulaminu i dokumentacji konkursowej: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/8-2-ekonomia-spoleczna-typ-projekt-wsparcie-przedsiebiorstw-spolecznych-i-podmiotow-ekonomii-spolecznej-nr-fema-08-02-ip-01-002-23/

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Projekty mogą realizować tylko akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Dlatego o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub podmioty starające się o taki status. Uwaga! Umowy o dofinansowanie zostaną podpisane wyłącznie z organizacjami posiadającymi akredytację.

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinasowanie należy przesłać w formie elektronicznej za pomocą systemu MEWA 2.0. https://mewa21.mazowia.eu/ Szczegółowe informacje w zakresie zakładania konta oraz obsługi systemu dostępne są w zakładce „Instrukcja użytkownika”.

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię:801 101 101. Dane teleadresowe wszystkich punktów dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.euw zakładce Punkty informacyjne.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Unia Europejska wspiera zrównoważony rozwój Mazowsza. Dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przekracza 8 mld zł. To wsparcie w realizacji ponad 5,6 tys. inwestycji samorządów, biznesu, sektora naukowego i pozarządowego. Przed nami kolejne możliwości jakie przyniesie program regionalny Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.  Szczegółowe informacje o możliwościach wsparcia dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.w zakładce Fundusze Europejskie na lata 2021-2027).

 

Gdzie szukać informacji?


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Michał Strzelczyk
 • Wytwarzający:
 • Michał Strzelczyk
 • Czas udostępnienia:
 • 2023-07-11
 • Czas wytworzenia:
 • 2023-07-11

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content