[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia napis Fundusze Europejskie na pomoc rodzinom, osobom z niepełnosprawnościami i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Konkurs potrwa od 8 maja do 15 maja. W tle widać mężczyznę na wózku inwalidzkim.

Większy dostęp do usług społecznych dzięki Funduszom Europejskim – nowy konkurs

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie. Są jeszcze pieniądze z programu regionalnego na lata 2014-2020. Od 8 maja 2023 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie przyjmowała wnioski na dofinansowanie projektów wspierających różnego rodzaju usługi społeczne oraz na wsparcie dzieci i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. Kwota dostępna w konkursie to ponad 5,8 mln zł. Zachęcamy do składania wniosków, konkurs trwa do 15 maja 2023 r.

 

Usługi opiekuńcze są bardzo ważne dla osób i rodzin potrzebujących stałej lub jednorazowej pomocy. Umożliwiają osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych. W dostępności do takich usług pomagają fundusze europejskie. Zbliżający się konkurs będzie szansą na realizację działań wspierających osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci i młodzież:

osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości;
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie niezbędnym do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu.

 

– Zwiększenie oferty usług społecznych, w tym opiekuńczych jest bardzo ważne dla osób potrzebujących wsparcia oraz włączenia społecznego. Rola funduszy europejskich jest godna podkreślania, to właśnie pieniądze z Unii Europejskiej odmieniają życie osób chorych, niesamodzielnych, starszych, z niepełnosprawnościami – podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – Realizowane projekty skupiają się również na wsparciu opiekunów faktycznych, podejmowane działania odciążają ich w opiece nad najbliższymi. Celem ogłoszonego  konkursu będzie także wsparcie dzieci i młodzieży będących na życiowym zakręcie oraz wsparcie systemu pieczy zastępczej.  Gorąco zachęcam mazowieckie  samorządy i odpowiednie instytucje do składania wniosków.

 

Jakie projekty mogą dostać dofinansowanie?

Typ operacji nr 1 – Usługi społeczne będą świadczone w społeczności lokalnej w miejscu zamieszkania i będą pomagały uczestnikom  w codziennym funkcjonowaniu. Wachlarz usług w ramach konkursu jest różnorodny, m.in. możliwe będzie zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych lub asystenckich, czego efektem będzie większa dostępność do tych usług. Korzyści odczują również  opiekunowie faktyczni.

Osoby będące w opiece instytucjonalnej, np. w Domach Pomocy Społecznej, będą mogli otrzymać wsparcie w zakresie przejścia do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności. Dodatkowo, na pomoc finansową będą mogły liczyć inicjatywy polegające na rozwijaniu usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopieka, systemy przywoławcze, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii.

 

Oferta pomocy dla opiekunów

W ramach realizowanych projektów przewidziane są działania wspierające opiekunów faktycznych. Będą to szkolenia, zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Istotna dla opiekunów będzie możliwość korzystania ze specjalistycznych porad, np. psychologa. W ramach projektu będzie można tworzyć miejsca krótkiego pobytu, np. opieka całodobowa lub dzienna. Możliwością będzie również sfinansowanie usługi asystenta lub usługi opiekuńczej. Taka forma wsparcia odciąży rodzinę i opiekunów osób niesamodzielnych, którzy będą mogli normalnie żyć – wrócić na rynek pracy, dokształcać się. Kompleksowe wsparcie będzie polegało również na przygotowaniu, a potem utworzeniu wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego. Zaplanowano pomoc w doborze takiego sprzętu, treningi samoobsługi z użyciem wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej. Elementami projektu będzie mogło być również likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia.

 

Usługi asystenckie

Usługi asystenckie świadczone dla osób z niepełnosprawnościami obejmują swoim zakresem wspieranie takich osób w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki). W zależności od potrzeb osoby z niepełnosprawnością, usługa asystencka może obejmować również opiekę higieniczną oraz pomoc w czynnościach fizjologicznych.

Typ operacji nr 2 – Konkurs przewiduje również wsparcie dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją oraz wsparcie systemu pieczy zastępczej. Celem pomocy jest wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży, aby zapobiegać pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji. Ważny i potrzebny będzie rozwój usług społecznych w celu integracji dzieci i młodzieży z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne.

Środki europejskie będzie można przeznaczyć na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej np. kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, specjalistycznej lub pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Kolejne działania w ramach naboru to  programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży, a także działania prewencyjne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny.

Istotne też będą działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej (tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci) do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14-stu dzieci. Beneficjent zadba również o kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 14-stu dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w wymienionych formach.

Na finansowe wsparcie mogą też liczyć działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej.

Ważne!

 • nie można łączyć typów operacji nr 1 i nr 2 w ramach jednego projektu.
 • w ramach projektu nie można tworzyć nowych placówek wsparcia dziennego.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O środki z programu regionalnego mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

 • JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych;
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji mają JST, ich związki i stowarzyszenia;
 • urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;
 • instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego;
 • podmioty aktywnie zaangażowane w integrację społeczną, wsparcie rodziny;
 • środowiskowe domy samopomocy;
 • podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe:
 • partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne.

Na konkurs przeznaczone są środki w wysokości 5 812 500,00 zł. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2023 r. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93%, a minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Wnioski będzie można składać od 8 maja do 15 maja 2023 r. do godz. 15:00.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 (https://mewa2.mazowia.eu/#/).

 

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i niezbędne załączniki dostępne są na stronie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – RPMA.09.02.01-IP.01-14-104/23

Dodatkowo skontaktuj się z nami odwiedzając wybrany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich lub dzwoniąc na infolinię: 801 101 101.


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Zaczyński
 • Wytwarzający:
 • Karol Zaczyński
 • Czas udostępnienia:
 • 2023-04-12
 • Czas wytworzenia:
 • 2023-04-12

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content