[ic_wcag]

Aktualności

Grafika przedstawia napis Równość szans i niedyskryminacja, obok widać kobiety i mężczyzn z różnych krajów.

Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało wytyczne dotyczące programów polityki spójności na lata 2021-2027. Warto zapoznać się z dokumentami ponieważ określają one warunki dotyczące realizacji wsparcia w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich.

Równość szans i niedyskryminacja

Zgodnie z postanowieniami Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 instytucje oraz beneficjenci realizujący projekty dofinansowane z funduszy unijnych, zobowiązani są do przestrzegania zasad horyzontalnych, w tym dwóch zasad równościowych:

  • zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
  • zasady równości kobiet i mężczyzn.

Co oznaczają te zasady?

Zasada równości szans i niedyskryminacji oznacza zapewnienie wsparcia bez jakiekolwiek dyskryminacji bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.

Natomiast Zasada równości kobiet i mężczyzn gwarantuje kobietom i mężczyznom równe prawa i obowiązki, a także równy dostęp do zasobów np. środków finansowych czy szans rozwoju, z których mogą korzystać.

Ważne dla beneficjentów

Wsparcie z Funduszy Europejskich w latach 2021-2027 będzie udzielane wyłącznie projektom i beneficjentom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060.

Wszystkie aktualne wytyczne na lata 2021-27 znajdują się na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasad-rownosciowych-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2021-2027-1/

 


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Kamil Staruch
  • Wytwarzający:
  • Kamil Staruch
  • Czas udostępnienia:
  • 2024-01-12
  • Czas wytworzenia:
  • 2024-01-12

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content