[ic_wcag]

Aktualności

Poznaj prawa przysługujące obywatelom Unii Europejskiej. Obok zdjęcie kobiety trzymającej flagę Unii Europejskiej.

Zapoznaj się z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Do misji Unii Europejskiej należy zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacji, propagowanie sprawiedliwości społecznej oraz równości wszystkich obywateli. Aby sprostać zmianom zachodzącym we współczesnym świecie utworzono Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Dokument zawiera wszystkie prawa osobiste, obywatelskie, polityczne, gospodarcze i społeczne przysługujące obywatelom UE. Do gwarantowanych w dokumencie praw należy m.in. godność, wolność, równość i solidarność. Karta obejmuje również tzw. prawa podstawowe trzeciej generacji, jak: ochrona danych osobowych, gwarancje w zakresie bioetyki oraz przejrzysta administracja. Zapoznaj się z Kartą Praw Podstawowych i bądź świadomym obywatelem Unii Europejskiej.  

 

Co reguluje Karta Praw Podstawowych?

 

Kraje członkowskie Unii Europejskiej łączy nie tylko więź gospodarcza czy polityczna, ale również wspólny system wartości. Do fundamentalnych zasad europejskich należy m.in. poszanowanie ludzkiej godności, wolności oraz równości. Wszystkie prawa przysługujące obywatelom UE zostały ujęte w Karcie Praw Podstawowych. Karta stała się prawnie wiążąca w UE wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony w grudniu 2009 r. W dokumencie szczegółowo opisano takie prawa jak: godność i wolność człowieka, równość wszystkich obywateli wobec prawa, solidarność, prawo obywatelskie oraz prawo do bezstronnego wymiaru sprawiedliwości. Ponadto w Karcie uwzględniono prawa podstawowe trzeciej generacji, niezbędne we współczesnym świecie.

 • Godność człowieka

Godność człowieka jest nienaruszalna i stanowi fundament wszystkich praw podstawowych. Musi być szanowana i chroniona. Godność jednostki to prawo do życia, do integralności, zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania, a także zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej.

 • Wolność

Na wolność jednostki składa się m.in. prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, ochrona danych osobowych, a także wolność myśli, sumienia i religii oraz prawo do nauki i prawo do azylu.

 • Równość

Wszyscy obywatele UE są równi wobec prawa. Zakazana jest wszelka dyskryminacja. Należy szanować różnorodność kulturową, religijną oraz językową. Ponadto karta obejmuje również prawa dzieci, osób w podeszłym wieku, a także osób z niepełnosprawnościami.

 • Solidarność

Solidarność obejmuje m.in. prawo pracowników do informacji i konsultacji w ramach przedsiębiorstwa, dostęp do pośrednictwa pracy, ochronę w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy oraz należyte i sprawiedliwe warunki pracy.

 • Prawa obywatelskie

Obywatele UE mają prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach lokalnych, a także zwrócenia się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw Członkowskich.

 

Ponadto w ramach podstawowych praw trzeciej generacji obywatelom UE przysługuje również ochrona danych osobowych, gwarancje w zakresie bioetyki oraz prawo do przejrzystej administracji.

 

Więcej informacji znajduje się tutaj

 


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Kamil Staruch
 • Wytwarzający:
 • Kamil Staruch
 • Czas udostępnienia:
 • 2023-07-06
 • Czas wytworzenia:
 • 2023-07-06

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content