[ic_wcag]

Co oznaczają stosowane pojęcia w ramach RPOWM 2007-2013?

FAQ

Co oznaczają stosowane pojęcia w ramach RPOWM 2007-2013?

Back-office – część podażowa e-Governance, z której korzystają różne poziomy lokalnej, narodowej i międzynarodowej administracji publicznej. Podaż tą cechuje unowocześnienie wewnętrznych procedur administracyjnych, tak by podejście do obywatela było bardziej efektywne, skuteczne i dopasowane do jego potrzeb. Na podaż składa się również unowocześnienie stosowanych zewnętrznych procedur administracyjnych, tak by podejście do kooperacji z innymi stopniami administracji było bardziej spójne we współpracy pomiędzy poziomami administracji i otwarte na kooperacje z trzecim sektorem. Cechują ją też, unowocześnienie istniejących zasobów informatycznych i wykonywanych procedur.

Beneficjent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

Biznes plan (BP)– dokument stanowiący rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych we

wniosku o dofinansowanie. Zawiera opis planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z wymogami

określonymi w regulaminie konkursu ogłoszonego w ramach RPO WM 2007-2013, w tym m.in. informacje na temat:

 • wnioskodawcy,
 • celu realizacji projektu,
 • planu marketingowego projektu,
 • posiadanych zasobów niezbędnych do realizacji projektu,
 • analizy ekonomiczno-finansowej przedsięwzięcia.

Budynek użyteczności publicznej – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej lub socjalnej, sportu, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne, np.: akademiki, internaty, bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie.

E-Usługa – usługa świadczona w sposób zautomatyzowany poprzez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji.

Front-office – część popytowa e-Governance kreowana przez obywateli i biznes, której towarem jest informacja. Zapotrzebowanie dotyczy e-Usług (działań odbywających się za pomocą Internetu), tradycyjnych usług z wykorzystaniem nowej technologii (sprawy załatwiane w urzędach, ale z wykorzystaniem nowych systemów), a także e-Demokracji, czyli zwiększenia odpowiedzialności, otwartości, przejrzystości, dostępności i udziału.

Fundusz Powierniczy – zgodnie z art. 44 Rozporządzenia 1083/2006 jest to fundusz, którego celem jest inwestowanie w Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich.

Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich – fundusz odpowiedzialny za inwestycje w partnerstwa publiczno – prywatne i inne projekty miejskie. Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich może zostać powołany jako niezależna osoba prawna zarządzana na podstawie umów między współfinansującymi partnerami lub udziałowcami, lub też jako wydzielona jednostka finansowa w ramach instytucji finansowej.

Hot-spot – publiczny punkt dostępu umożliwiający korzystania z Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej. Podstawowym elementem hot-spotu jest AP (ang. Access Point) – punkt dostępu. Jest to urządzenie, najczęściej router, które świadczy usługi dostępowe do innej przewodowej sieci komputerowej, umożliwiając poprzez nią świadczenie określonych przez administratora usług np.: dostęp do zasobów sieci, udostępnianie połączenia internetowego lub usług opartych na technologii VoIP.

ICT (ang. Information and Communication Technologies) – Technologie Informacji i Komunikacji (TIK) – technologie pozwalające na wykorzystywanie, modyfikowanie, przechowywanie i wymianę informacji, a także umożliwiające skuteczną komunikację.

Inkubator przedsiębiorczości – niekomercyjny instrument wsparcia powstawania i rozwoju nowych przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich (MŚP). Głównym celem jest ułatwienie warunków tworzenia i startu MSP oraz pomoc w przetrwaniu wczesnych faz cyklu rozwojowego. Inkubator to specjalnie zorganizowana przestrzeń – z reguły w formie szeregu pomieszczeń przygotowanych do podejmowania w nich działalności produkcyjnej lub usługowej na ulgowych warunkach finansowych dla potencjalnych przedsiębiorców z dobrze

przygotowanym i zaakceptowanym biznes planem nowego przedsięwzięcia. MSP zlokalizowane w inkubatorze mogą też obniżyć koszty dzięki: wspólnemu korzystaniu z mediów, infrastruktury, urządzeń, pomieszczeń administracyjnych i sali konferencyjnej oraz ze wspólnej obsługi administracyjno-księgowej. Inkubator jest narzędziem pobudzania aktywności ekonomicznej w słabiej rozwiniętych regionach. Istotną cechą inkubatora jest jego charakter lokalny, co przejawia się wykorzystaniem uwarunkowań i zasobów lokalnej społeczności i infrastruktury do kreowania, stymulowania, wspierania małych i średnich przedsiębiorstw

Innowacja – wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Wdrożenie nowego produktu (towaru lub usługi) polega na zaoferowaniu go na rynku. Wdrożenie nowego procesu, nowych metod marketingowych lub nowej organizacji polega na ich zastosowaniu w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Definicja innowacji zgodna z Oslo Manual.

Innowacja procesowa – oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych, lub znacząco ulepszonych, metod produkcji lub dostaw.

Innowacja produktowa – oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. Ulepszenie może dotyczy

charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania, bardziej przyjaznej obsługi przez użytkownika oraz innych cech funkcjonalnych.

Innowacyjność – zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania innowacji oraz faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno – technicznych.

Instytucje Otoczenia Biznesu – instytucje nie działające dla zysku oferujące przedsiębiorcom usługi wspierające w szerokim zakresie. Pomoc może dotyczyć zagadnień związanych z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa. Oferta instytucji otoczenia biznesu obejmuje udzielanie informacji, szkolenia, doradztwo, usługi B+R itp. Do instytucji otoczenia biznesu zaliczamy np. regionalne i lokalne agencje rozwoju, stowarzyszenia przedsiębiorców i osób działających na ich rzecz, izby gospodarcze, samorządy przedsiębiorców, centra wspierania przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, instytucje sfery B+R, fundusze pożyczkowe, firmy prywatne świadczące usługi dla przedsiębiorstw itd.

Instytucje regionalne wspierające promocję regionu – organizacje działające na terenie województwa mazowieckiego, mające w zadaniach statutowych promocję gospodarczą Mazowsza w skali krajowej i międzynarodowej.

Jednostki naukowe – zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) – prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

c) instytuty badawcze,

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,

e) Polską Akademię Umiejętności,

f) inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. a-e, posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008

r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473).

Jednostka badawczo-rozwojowa – instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.) lub centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Jeremie – inicjatywa Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) mająca na celu stworzyć wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w celu ułatwienia im dostępu do finansowania. W szczególności zapewnienie

mikrokredytów, mikropożyczek, kapitału podwyższonego ryzyka, kredytów i gwarancji oraz innych innowacyjnych form finansowania.

JESSICA – (ang. Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas) Wspólne Europejskie Wsparcie na Rzecz Trwałych Inwestycji w Obszarach Miejskich. Inicjatywa powstała we współpracy Komisji Europejskiej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Bankiem Rozwoju Rady Europy. Celem Inicjatywy JESSICA jest wsparcie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poprzez zastosowanie mechanizmów inżynierii finansowej.

Klaster – znajdujące się w geograficznym sąsiedztwie skupisko podobnych firm i powiązanych z nimi instytucji, które zapewniają wyspecjalizowane umiejętności, informacje, kapitał i infrastrukturę. Przedsiębiorstwa te korzystają z podobnych nakładów, technologii albo innych powiązań zaopatrzeniowych.

Lot – wydzielona część naboru na Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich. W przypadku RPO WM nabór został podzielony na dwie części względem poszczególnych Działań RPO WM, w ramach których wdrażana jest Inicjatywa JESSICA.

Minimalna/Maksymalna wartość projektu – określona na potrzeby linii demarkacyjnej minimalna lub maksymalna wartość przedsięwzięcia, które może zostać objęte wsparciem w ramach danego Działania. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, limit kwotowy odnosi się do całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Dla projektów komplementarnych z priorytetem IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska oraz priorytetem IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, kryterium kwotowe demarkacji określa się w oparciu o planowane całkowite wydatki niezbędne do realizacji projektu, które zostaną/zostały poniesione w okresie kwalifikowalności.

Minimalny wkład własny Beneficjenta – minimalny wymagany udział w wydatkach kwalifikowalnych projektu środków finansowych pochodzących ze środków własnych Beneficjenta (m.in. z przychodów, dochodów, pożyczek lub kredytów).

W przypadku Beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą, środki przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego muszą przynajmniej w 3% pochodzić ze środków własnych lub pożyczek. Środki te nie mogą być zastępowane środkami pochodzącymi z części budżetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków publicznych.

W przypadku Beneficjenta będącego państwową jednostką budżetową do środków własnych zalicza się także środki pochodzące z części budżetowych poszczególnych dysponentów, ujęte w planie finansowym tej jednostki.

W przypadku programów pomocy publicznej wysokość wkładu własnego Beneficjenta wynika z maksymalnych poziomów pomocy publicznej określonych w odpowiednich rozporządzeniach.

Misja gospodarcza – to służbowy wyjazd zagraniczny przedstawicieli firmy przeprowadzany w celu nawiązania kontaktów handlowych poprzez m.in. poznanie obyczajów handlowych innych krajów, ich preferencji i wymagań, zwiedzenie wybranych targów bądź wystaw i uczestnictwo w zorganizowanych spotkaniach branżowych. Poprzez jedną misję rozumiany

jest wyjazd do jednego kraju.

Organizacje pozarządowe – zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, i nie działające w celu

osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4 (przedmiotowej ustawy).

Park przemysłowy – zespół wyodrębnionych projektowo, organizacyjnie i własnościowo nieruchomości i gruntów, stwarzający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności MSP.

Park technologiczny – zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, w którym oferowane są przedsiębiorcom wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych.

Partner – podmiot wymieniony we Wniosku o dofinansowanie Projektu, uczestniczący w realizacji Projektu, wnoszący do niego zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizujący Projekt wspólnie z Beneficjentem i ewentualnie innymi podmiotami, na warunkach określonych w umowie partnerskiej.

PIAP – Publiczny Punkt Dostępu do Internetu – umożliwia publiczny, nieodpłatny dostęp do Internetu za pomocą zainstalowanego odpowiedniego urządzenia (np. komputera, e-kiosku, infomatu, infokiosku). Jego funkcjonalność ma przyczynić się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych i elektronicznych usług publicznych.

Pomoc de minimis – wielkość pomocy ze strony państwa, która nie wymaga jej wcześniejszego notyfikowania do Komisji Europejskiej. Pułap pomocy de minimis brutto wynosi 200 000 EUR na jednego przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych, zaś dla przedsiębiorstw z sektora transportowego pułap tej pomocy wynosi 100 000 EUR, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Przedsiębiorstwo – podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.

– Mikroprzedsiębiorstwo – w kategorii MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR (pełną definicję zawiera załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

– Małe przedsiębiorstwo – w kategorii MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR (pełną definicję zawiera załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

– Średnie przedsiębiorstwo – w kategorii MŚP definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR (pełną definicję zawiera załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

– Duże przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo nie objęte definicją małego i średniego przedsiębiorstwa, czyli takie, które zatrudnia co najmniej 250 pracowników oraz jego roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny przekracza 43 miliony euro.

RIS Mazovia – Regionalna Strategia Innowacji- jej zadaniem jest stworzenie trwałych powiązań pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi, przemysłem, samorządem regionu i administracją rządową w celu budowania wzrostu gospodarczego regionu, a w szczególności podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie nowych technologii oraz rozwijanie specyficznych umiejętności pracowników w zakresie badań i innowacji.

RLM – Równoważna Liczba Mieszkańców – umowny parametr określający wielkość urządzeń do oczyszczania ścieków. 1 RLM oznacza ładunek organiczny ulegający biodegradacji, wyrażony pięciodobowym biochemicznym zapotrzebowaniem tlenu (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dzień (zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne).

Rok obrotowy – rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę.

Schemat – wydzielony obszar interwencji danego Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, który określa zakres przedmiotowy (rodzaje projektów objętych dofinansowaniem) i podmiotowy (rodzaje beneficjentów uprawnionych do aplikacji) konkursu. Do schematów przyporządkowane są odrębne zestawy kryteriów wyboru finansowanych operacji.

Sieci szkieletowe (backbone network) – centralna część sieci, przez którą przesyłana jest największa ilość informacji. Sieć szkieletowa łączy zwykle sieci lokalne (LAN), grupy robocze, przełączniki lub sieci rozległe (WAN). Urządzenia sieci backbone są odpowiedzialne zwykle za funkcjonowanie całej sieci na określonym obszarze. Dla szerokopasmowej sieci szkieletowej zalecana przepustowość nie powinna wynosić mniej niż

100Mb/s;

Studium wykonalności (SW)– badanie niezbędne do oceny ekonomicznej inwestycji pod kątem m. in. trwałości projektu oraz jego opłacalności finansowej. Wytyczne sporządzania studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach RPO WM 2007-2130 określają wymagania w odniesieniu do zakresu w/w dokumentu, obejmujące w szczególności: oczekiwane rezultaty finansowe, analizę trwałości projektu oraz oddziaływania na środowisko.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu – stały dostęp (nie komutowany) o przepustowości, dostosowanej do zakładanej liczby użytkowników korzystających z połączenia i spodziewanej zajętości pasma przez działające na tym łączu aplikacje, jednak nie niższej niż 256 kbitów/sekundę. Dostęp ten powinien umożliwiać transmisje danych z prędkością umożliwiającą korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych, multimedialnych itp. oraz być wykonany w technologii i w sposób umożliwiający proste zwiększenie przepustowości w razie pojawienia się takiej potrzeby w przyszłości.

System informacji przestrzennej – baza danych przestrzennych dotyczących określonego obszaru oraz procedury i techniki służące systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu i udostępnianiu danych.

Szkoły wyższe – jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz.1365, z późn. zm).

Wnioskodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, ubiegająca się o dofinansowanie projektów finansowanych z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych.

Wykluczenie cyfrowe (ang. digital divide) – jest pojęciem odnoszącym się do podziału społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji, oraz na osoby bez takich możliwości, a także umiejętności posługiwania się Internetem, jakości połączenia i wymiaru językowego (brak znajomości języka, w którym dane informacje występują).


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Zaczyński
 • Wytwarzający:
 • Karol Zaczyński
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-06-05
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-06-05

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content