[ic_wcag]

Gdzie szukać informacji dotyczących kwalifikowalności wydatków?

FAQ

Gdzie szukać informacji dotyczących kwalifikowalności wydatków?

Kwalifikowalność wydatków dla projektów realizowanych w ramach RPO WM została określona w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Zasady)Zasady zostały przygotowane na podstawie przepisów art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr.84, poz.712 i Nr 157, poz. 1241). Określają zasady kwalifikowania wydatków oraz szczegółowe kategorie wydatków kwalifikowalnych w projektach współfinansowanych ze środków krajowych i wspólnotowych w ramach RPO WM.

Zasady są zgodne z postanowieniami Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania

2007 – 2013 Ministra Rozwoju Regionalnego i stanowią ich uszczegółowienie w zakresie, w jakim Instytucja Zarządzająca jest uprawniona do określenia szczegółowych zasad kwalifikowania wydatków.

Zasady dotyczą wszystkich wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez beneficjenta – zarówno w ramach współfinansowania krajowego, jak i środków wspólnotowych w ramach realizacji projektu współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WM. Jedynie wydatki poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie zawartej z Beneficjentem oraz zgodnie z Zasadami mogą być uznane za kwalifikowalne.

W przypadku projektu lub grupy projektów objętych zasadami pomocy publicznej w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 107 ust.1) mogą obowiązywać odrębne zasady dotyczące kwalifikowania wydatków od określonych w Wytycznych, wynikające z programu pomocy publicznej.

Zasady są skierowane do Instytucji Pośredniczącej II stopnia i Beneficjentów. Beneficjent może wnioskować o refundację poniesionych wydatków – do kwoty określonej w umowie o dofinansowanie pod warunkiem, że wydatki te zostały poniesione na realizację projektu, którego zakres został zatwierdzony w umowie o dofinansowanie zawartej z Beneficjentem oraz jeżeli wydatki zostały poniesione zgodnie z obowiązującymi zasadami.

W ramach projektów RPO WM kwalifikowalny jest wydatek, który został faktycznie poniesiony przez Beneficjenta. Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta, za wyjątkiem wkładu niepieniężnego, amortyzacji lub wkładu w postaci dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią. Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. W przypadku wkładu niepieniężnego, amortyzacji lub wkładu w postaci dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych

przez stronę trzecią, dokumenty przedkładane w ramach rozliczania projektu przez Beneficjenta powinny pozwalać na identyfikację sposobu wyliczenia tego wkładu oraz jego wysokość.

W ramach projektów RPO WM, każdy dochód uzyskany w ramach projektu, tj. każdy wpływ środków finansowych ze sprzedaży, wynajmu, usług lub innych równoważnych opłat gotówkowych, pomniejsza wartość dofinansowania, którą Beneficjent otrzyma na finansowanie wydatków projektu realizowanego przez RPO WM. Instytucją odpowiedzialną za dokonywanie odpowiedniego pomniejszenia jest podmiot zawierający umowę o dofinansowanie z Beneficjentem, tj. odpowiednio Instytucja Pośrednicząca II stopnia, Instytucja Zarządzająca.

Pod pojęciem okresu kwalifikowania wydatków należy rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania nie stanowią wydatków kwalifikowalnych.

Początek okresu kwalifikowania wydatków w RPO WM stanowi 1 stycznia 2007 r.

Koniec okresu kwalifikowania wydatków w RPO WM stanowi 31 grudnia 2015 r.

Ostateczny okres kwalifikowania wydatków dla danego projektu zostanie określony w umowie o dofinansowanie zawieranej z Beneficjentem, która określi zarówno początkową jak i końcową datę kwalifikowalności wydatku. Początkową datą kwalifikowania wydatków może być 1 styczna 2007 r., również w przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie został złożony w późniejszym terminie. Końcowa data kwalifikowalności wydatku może zosta

zmieniona w uzasadnionym przypadku, na pisemny wniosek Beneficjenta, za zgodą instytucji stanowiącej stronę umowy o dofinansowanie, w formie aneksu do umowy o dofinansowanie z Beneficjentem – jednak w żadnym wypadku końcowa data kwalifikowania wydatków dla projektu nie może wykraczać poza datę 31 grudnia 2015 r.

Powyższe okresy kwalifikowalności nie mają zastosowania w przypadku projektów objętych pomocą publiczną. Dla projektów objętych pomocą publiczną kwalifikowalność wydatków jest regulowana rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego dla poszczególnych sektorów.

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 są dostępne na stronie internetowej www.mazowia.eu.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-05
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-05

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content