[ic_wcag]

Jak przebiega procedura odwoławcza?

FAQ

Jak przebiega procedura odwoławcza?

Postępowanie odwoławcze przebiega zgodnie z Procedurą odwoławczą dla wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz postanowieniami regulaminów konkursów.

Przedmiotowa procedura przewiduje dwa etapy postępowania:

I. Etap przedsądowy – protest – wnioskodawca, którego projekt został oceniony negatywnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny może złożyć pisemny protest, który jest rozpatrywany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

II. Etap sądowy – skarga do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (zgodnie z art. 30c, 30d i 30e ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).

Procedura ma zastosowanie dla konkursów ogłoszonych od 20 grudnia 2008 r.

Procedura odwoławcza nie dotyczy trybu indywidualnego, systemowego oraz trybu w ramach Inicjatywy JESSICA.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-05
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-05

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content