[ic_wcag]

Jakie są tryby dokonywania wyboru projektów?

FAQ

Jakie są tryby dokonywania wyboru projektów?

System wyboru projektów w ramach RPO WM przewiduje następujące tryby dokonywania wyboru projektów:

a) tryb konkursowy zamknięty z preselekcją,

b) tryb konkursowy zamknięty bez preselekcji,

c) tryb konkursowy otwarty bez preselekcji,

d) tryb indywidualny,

e) tryb systemowy (projekty pomocy technicznej),

f) tryb wyboru projektów w ramach Inicjatywy JESSICA.

Ad a) W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wnioskodawca składa do MJWPU Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi na tym etapie załącznikami określonymi w Regulaminie konkursu.

Ad b) W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wnioskodawca składa do MJWPU Wniosek

o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi na tym etapie załącznikami określonymi w Regulaminie konkursu.

Ad c) W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wnioskodawca składa do MJWPU Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi na tym etapie załącznikami określonymi w Regulaminie konkursu.

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub do zakończenia naboru wniosków uzasadnionego odpowiednią decyzją MJWPU. Wyniki oceny są ogłaszane cyklicznie bądź na bieżąco.

Ad d) Tryb indywidualny ma zastosowanie do projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie

Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (IWIPK dla RPO WM), na podstawie Wytycznych

w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Reguły umieszczania nowych projektów, wprowadzania zmian do projektów,

usuwania projektów oraz postępowania z projektami listy rezerwowej IWIPK dla RPO WM określają Zasady modyfikacji projektów kluczowych i Indykatywnego Wykazu Indykatywnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013, dostępne na stronach internetowych: www.mazovia.pl oraz www.mazowia.euPropozycje projektów do umieszczenia w IWIPK dla

RPO WM zgłaszane są przez wnioskodawców do Instytucji Zarządzającej RPO WM. Po dokonaniu wstępnej weryfikacji, zgłoszone propozycje projektów są przedstawiane Zarządowi Województwa Mazowieckiego, który wskazuje wybrane projekty do oceny. Ocena

dokonywana jest przez ekspertów Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego oraz Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w oparciu o kryteria oceny propozycji projektów do umieszczenia w IWIPK dla RPO WM zgodne z Metodą grupowej, wielokryterialnej oceny projektów regionalnych z punktu widzenia ich istotności dla województwa mazowieckiego. Po zapoznaniu się z informacją na temat wyników oceny Zarząd Województwa kieruje projekty planowane do umieszczenia w IWIPK dla RPO WM do konsultacji społecznych. W wyniku przeprowadzonych konsultacji powstaje raport przedstawiany na posiedzeniu Zarządu Województwa. Zarząd Województwa akceptuje ostatecznie wybrane projekty do umieszczenia w IWIPK dla RPO WM, efektem czego jest przyjęcie uchwały aktualizującej IWIPK dla RPO WM. Zmieniony IWIPK dla RPO WM zostaje podany do publicznej wiadomości.

Ad e) Tryb systemowy ma zastosowanie do projektów realizowanych w ramach pomocy technicznej, którą obejmują specyficzne warunki zatwierdzania i wdrażania.

Beneficjentem Pomocy Technicznej RPO WM jest Województwo Mazowieckie. Instytucjami

wykonującymi czynności zastrzeżone dla Beneficjenta PT RPO WM są:

a) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (UMWM),

b) Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU).

Ad f) Zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006, realizacja Inicjatywy JESSICA polega na utworzeniu Funduszu Powierniczego. Menadżer Funduszu Powierniczego będzie alokować środki w sposób zwrotny w instrumenty inżynierii finansowej, o którym mowa w art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 tj. w Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich. Wybrany w drodze naboru ogłoszonego przez Menadżera Funduszu Powierniczego, Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich ogłosi nabór na projekty miejskie, którym przekazywać będzie wsparcie za pomocą zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej.


Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Karol Zaczyński
  • Wytwarzający:
  • Karol Zaczyński
  • Czas udostępnienia:
  • 2020-06-05
  • Czas wytworzenia:
  • 2020-06-05

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content