[ic_wcag]

Jakie są zasady kwalifikowania projektów w ramach RPO WM?

FAQ

Jakie są zasady kwalifikowania projektów w ramach RPO WM?

Jako generalną zasadę przyjmuje się, że projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WM musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego. W drodze wyjątku od tej zasady, dofinansowaniu mogą podlegać także projekty realizowane częściowo lub w całości poza granicami województwa mazowieckiego, w ramach:

 • Działania 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym – przedsięwzięcia w ramach projektów dotyczące budowania marki i promocji klastra,
 • Działania 1.7. Promocja gospodarcza,
 • Priorytetu VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji – projekty lub przedsięwzięcia w ramach projektów dotyczące promocji kultury i turystyki Mazowsza.

Infrastruktura zakupiona, wytworzona lub zmodernizowana w ramach projektu, powinna być zlokalizowana na terenie województwa mazowieckiego.

Ocena kwalifikowalności projektu następuje na etapie wyboru projektów do dofinansowania i polega na sprawdzeniu, czy przedstawiony projekt mieści się w zakresie przedmiotowym działania stanowiącego element programu operacyjnego i może stanowić przedmiot współfinansowania w ramach RPO WM.

Projekt kwalifikuje się do współfinansowania jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest zgodny z RPO WM oraz Szczegółowym opisem priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
 • Beneficjent ubiegający się o dofinansowanie jest uprawniony do złożenia wniosku w ramach danego priorytetu i działania,
 • jest zgodny z kryteriami wyboru określonymi przez Komitet Monitorujący RPO WM,
 • jest zgodny z horyzontalnymi politykami Unii Europejskiej, w tym w szczególności z politykami w zakresie: równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji, zamówień publicznych, środowiska oraz społeczeństwa informacyjnego,
 • przyczynia się do realizacji celów priorytetu i działania w ramach, którego projekt będzie realizowany.

Zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady Nr 1083/2006, trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych musi być zachowana przez okres pięciu 5 lat od daty zakończenia projektu. Poprzez datę zakończenia projektu należy rozumieć termin realizacji projektu określony w Umowie o dofinansowanie projektu i Zasadach, z uwzględnieniem przepisów art. 88 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006. W przypadku projektów realizowanych w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MSP trwałość projektu musi być zachowana przez 3 lata od daty jego zakończenia.

Pojęcie „trwałości projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. zasadniczej modyfikacji tj.:

 • modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz
 • wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.

Zasadnicza modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie, co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. a i co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. b. Powyższe przepisy dotyczą projektów infrastrukturalnych oraz projektów, w których dokonywany jest zakup sprzętu lub wyposażenia. Spełnienie obowiązku trwałości projektu podlega monitoringowi. Wydatki poniesione na rzecz projektu, który zostanie poddany znaczącym modyfikacjom, będą objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 98-102 Rozporządzenia Rady Nr (WE) 1083/2006. Przyznane i wypłacone dofinansowanie pozostanie u Beneficjenta tylko w przypadku, kiedy trwałość projektu zostanie zachowana.


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Zaczyński
 • Wytwarzający:
 • Karol Zaczyński
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-06-05
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-06-05

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content