[ic_wcag]

Z jakiej formy wsparcia z funduszy unijnych mogą skorzystać przedsiębiorcy na rozwój działalności gospodarczej?

FAQ

Z jakiej formy wsparcia z funduszy unijnych mogą skorzystać przedsiębiorcy na rozwój działalności gospodarczej?

Obecnie dla rozwoju działalności gospodarczej realizowane są projekty w ramach Działania 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz Inicjatywy JEREMIE, oferujące preferencyjnie niskooprocentowane pożyczki, kredyty oraz poręczenia, na cele rozwojowe przedsiębiorstwa.

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 roku przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. JEREMIE to mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia na rzecz mechanizmu odnawialnego (rewolwingowego) (kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm a także inne instrumenty kapitałowe). Jej ideą jest ułatwienie dostępu do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez oferowanie im dedykowanych instrumentów inżynierii finansowej.

Instrumenty inżynierii finansowej to nieskomplikowane produkty finansowe: pożyczkikredyty i poręczenia. JEREMIE ma na celu przede wszystkim pomóc w kreowaniu aktywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, również tych znajdujących się w początkowej fazie działalności – tzw. start-upy. Produkty te pojawiają się tam, gdzie dotychczasowe instytucje finansowe nie są w stanie finansować rozwoju przedsiębiorców z sektora MŚP lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków.

Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na „zwykłym” rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które:

 • rozpoczynają działalność (startup-y),
 • nie posiadają historii kredytowej,
 • nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:                           

 • zatrudniający od 1 do 250 pracowników,
 • mający obrót roczny w wysokości do 50 mln € oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln €,
 • prowadzący działalność gospodarczą w województwie mazowieckim,
 • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu lub,
 • nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowyrozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na:

 • spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych,
 • spłatę zobowiązań publiczno–prawnych,
 • współfinansowanie wydatków z innych programów unijnych lub krajowych.

Na poniższej stronie znajdują się dane teleadresowe do pośredników finansowych (oprócz Idea Bank, który zakończył udzielanie wsparcia w ramach JEREMIE na terenie województwa Mazowieckiego) http://www.jeremie.com.pl/mazowieckie/.

Również Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, który jest jednym z pośredników finansowych Inicjatywy JEREMIE realizuje jednocześnie dwa projekty współfinansowane w ramach funduszy europejskich Działanie 1.4 RPO WM 2007-2013 i udziela wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektów Mazowiecki Program Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Wzrost Potencjału Mazowieckich Przedsiębiorstw, tj.: 

 Pożyczka Pierwszy Krok Plus

 • dla uprawnionych podmiotów działających krócej niż 12 miesięcy, w kwocie od 20.000 do 120 000 zł. na okres do 60 miesięcy

Pożyczka Rozwój Plus

 • dla uprawnionych podmiotów działających dłużej niż 12 miesięcy, w kwocie od 20 000 zł do 500 000 zł. na okres do 60 miesięcy

Pożyczka Mała

 • dla uprawnionych podmiotów działających krócej niż 12 miesięcy, w kwocie od 20 000 zł do 120 000 zł. na okres do 48 miesięcy

Pożyczka Duża

 • dla uprawnionych podmiotów działających dłużej niż 12 miesięcy, w kwocie od 120 000 zł do 250 000 zł. na okres do 48 miesięcy

Pożyczka Innowacyjna

 • dla uprawnionych podmiotów, zamierzających drożyć działania innowacyjne, w kwocie od 20 000 zł do 120 000 zł. Pożyczkobiorca musi wykazać, że udzielana pożyczka zostanie przynajmniej w 75% przeznaczona na wdrożenie innowacji, a pozostałe – maksymalnie 25% pożyczki – musi zostać przeznaczona na inne konkretne działania, bez których wdrożenie innowacji nie byłoby możliwe

Na stronie Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego znajdują się informacje o powyższych projektach http://mrfp.pl/.


Zobacz rejestr zmian
 • Udostępniający:
 • Karol Tusiński
 • Wytwarzający:
 • Karol Tusiński
 • Czas udostępnienia:
 • 2020-06-01
 • Czas wytworzenia:
 • 2020-06-01

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content