[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WI/U-332-35/22 – Świadczenie gwarancji, serwisu i wsparcia technicznego dla serwerowni Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/SkrytkaESP lub /MJWPU_1/WZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-zamówienia w dniu 25.08.2022 r. pod numerem 2022/BZP  00319708/01

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/aaa27c7e-fb25-418d-9359-86729171ff76

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia  –  223 040,00 PLN brutto

OFERTA NR 1 :   AODC Sp. z o.o.  ul. Szyszkowa 56,   02-285 Warszawa  –  215 250,00 zł

 

 

 Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Justyna Oledzka Kwiecinska
  • Wytwarzający:
  • Justyna Oledzka Kwiecinska
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-08-25
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-08-25

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content