[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WIPFE/U-332-20/22 – Usługa cateringowa realizowana na terenie województwa mazowieckiego w 2022 r.

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/SkrytkaESP/ lub /MJWPU_1/WZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-zamówienia w dniu 10.06.2022 r. pod numerem  2022/BZP 00204364/01

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/724e96dc-4781-489c-87dc-514c93729ffa

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 180 000 zł.

Część I  12 Forum Rozwoju Mazowsza – 120 000 zł,

Część II subregion Ciechanów – 7500 zł,

Część III subregion Ostrołęka  – 7500 zł

Część IV subregion Płock  – 7500 zł

Część V subregion Radom  – 7500 zł

Część VI subregion Siedlce  – 7500 zł

Część VII subregion Piaseczno  – 7500 zł

Część VIII subregion Wołomin  – 7500 zł

Część IX subregion Żyrardów  – 7500 zł

 

 

 

 

 

 Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Beata Garbarczyk
  • Wytwarzający:
  • Beata Garbarczyk
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-06-10
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-06-10

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content