[ic_wcag]

Dostęp do informacji publicznej

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W MAZOWIECKIEJ JEDNOSTCE WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Udostępnianie informacji publicznej w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy informacji publicznej

 1. Informację publiczną stanowi każda informacja o sprawach publicznych, będąca w posiadaniu MJWPU.
 2. MJWPU zobowiązana jest do udostępniania informacji publicznej o swojej działalności,
  w zakresie, w jakim wykonuje zadania publiczne lub dysponuje majątkiem publicznym.
 3. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
 4. Prawo do informacji publicznej obejmuje w szczególności uprawnienia do:
 • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
 • niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę
  o sprawach publicznych;
 • wglądu do dokumentów urzędowych.
 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w szczególności:
 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji,
  oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

 1. Informacja publiczna podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie
  o dostępie do informacji publicznej.
 2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
 3. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w szczególności:
 • osobiście w siedzibie MJWPU, w Kancelarii Jednostki, w godzinach od 8:00 do 16:00;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: mjwpu@mazowia.eu;
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,

 1. Inflancka 4, 00-189 Warszawa
 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odstępstwa od tej zasady określa ustawa.
 2. Co do zasady dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.
 3. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej na wniosek generuje dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku,  od Wnioskodawcy można pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wysokość opłaty, o której mowa, ustalana jest indywidualnie i obejmuje koszty materialne i osobowe.
 4. Opłata, o której mowa, może uwzględniać także koszty przekazania informacji publicznej
  w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych, i które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.
 5. O zasadności pobrania opłaty decyduje Dyrektor MJWPU, mając na względzie okoliczności danej sprawy.
 6. O wysokości opłaty wnioskodawcę powiadamia się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia Wnioskodawcy, chyba że Wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
 7. Opłatę Wnioskodawca uiszcza przelewem lub przekazem na konto MJWPU.

 

 

 

Skip to content