[ic_wcag]

Ponowne wykorzystywanie

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO W MAZOWIECKIEJ JEDNOSTCE WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Udostępnianie i przekazywanie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

I. Zakres podmiotowy i przedmiotowy informacji sektora publicznego i ponownego wykorzystywania

Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu MJWPU.
Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.
Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
1)      udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej „BIP”) MJWPU lub w dedykowanych funduszom europejskim serwisach internetowych, w których zamieszczane są informacje w zakresie wdrażanych przez MJWPU programów unijnych, lub w innym systemie teleinformatycznym MJWPU;

2)      przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w szczególności:
1)      w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;

2)      ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa lub prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych; ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu ponownego wykorzystywania lub gdy przedsiębiorca rezygnuje z przysługującego mu prawa;

3)      w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw; przepis ppkt 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio;

4)      w zakresie informacji sektora publicznego:

a)       do których prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa do baz danych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane;

b)      które są wyłączone z dostępu lub do których dostęp jest ograniczony ze względu na ochronę infrastruktury krytycznej w rozumieniu przepisów o zarządzaniu kryzysowym;

c)       stanowiących program komputerowy, z wyjątkiem kodu źródłowego lub innego elementu programu komputerowego opracowanego w ramach realizacji zadań publicznych, które MJWPU może udostępniać lub przekazać w celu ponownego wykorzystywania.

Przez anonimizację należy rozumieć proces zmiany informacji sektora publicznego w informacje anonimowe, które nie odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, lub proces zmiany danych osobowych w dane anonimowe w taki sposób, że identyfikacja osoby, której dane dotyczą, nie jest lub już nie jest możliwa.
II. Zasady i warunki udostępniania i przekazywania przez MJWPU informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

1.       W porównywalnych sytuacjach MJWPU udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania na takich samych zasadach.

2.       W przypadku, gdy ponowne wykorzystywanie jest dokonywane przez użytkowników będących podmiotami wykonującymi zadania publiczne w ramach działalności wykraczającej poza realizację takich zadań, warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie określa się na takich samych zasadach jak w przypadku innych użytkowników.

3.       Udostępniając lub przekazując informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, nie ogranicza się korzystania z tych udostępnianych lub przekazanych informacji przez innych użytkowników.

4.       W przypadku gdy wykonywanie zadań publicznych wymaga ograniczenia korzystania z informacji sektora publicznego przez innych użytkowników, MJWPU może zawrzeć z użytkownikiem umowę o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z tych informacji.

5.       Umowa o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego podlega co najmniej raz w roku ocenie MJWPU w zakresie dalszego istnienia powodów jej zawarcia. Jeżeli w wyniku oceny MJWPU stwierdzi ustanie powodów jej zawarcia, niezwłocznie wypowiada umowę.

6.       MJWPU nie jest obowiązana do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

7.       Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezwarunkowo, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej.

8.       MJWPU określa warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych lub stanowiących bazę danych, w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, do których przysługują MJWPU prawa, w szczególności zobowiązując użytkownika do poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

9.       MJWPU może określić warunki ponownego wykorzystywania:

1)      dotyczące obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od MJWPU lub

2)      dotyczące obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanych, lub

3)      dotyczące zakresu odpowiedzialności MJWPU za udostępniane lub przekazywane w celu ponownego wykorzystywania informacje sektora publicznego, w szczególności za dostępność, poprawność, aktualność, kompletność lub jakość udostępnianych lub przekazywanych informacji, lub

4)      informacji sektora publicznego stanowiących lub zawierających dane osobowe.

10.   MJWPU może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, stosując standardowe otwarte licencje.

11.   Określone przez MJWPU warunki ponownego wykorzystywania są obiektywne, proporcjonalne, niedyskryminacyjne oraz nie ograniczają w sposób nieuzasadniony możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

12.   Warunki ponownego wykorzystywania określone przez MJWPU w odniesieniu do informacji sektora publicznego udostępnianych w BIP stanowią ofertę zawierającą te warunki.

13.   Warunki ponownego wykorzystywania określone przez MJWPU w odniesieniu do informacji sektora publicznego udostępnianych w inny sposób niż określony w pkt 12 lub informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, jeżeli zostały ustalone, stanowią ofertę zawierającą te warunki lub informację.

14.   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnianych w sposób, o którym mowa w rozdz. I pkt 3 ppkt 1, uważa się za przyjęcie przez użytkownika oferty, o której mowa w pkt 12 albo 13.

III. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

1.       Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:

1)      nie są udostępniane w BIP;

2)      są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym niż określony w ppkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3)      będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;

4)      są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

2.       Wniosek może dotyczyć umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym MJWPU.

3.       Wniosek zawiera w szczególności:

1)      nazwę podmiotu zobowiązanego;

2)      informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3)      wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;

4)      wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5)      wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych;

6)      wskazanie:

a)       sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo

b)      sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w pkt 2.

4.       Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.

5.       Wniosek może być złożony w szczególności:

1)      osobiście w siedzibie MJWPU, w Kancelarii Jednostki, w godzinach od 8:00 do 16:00;

2)      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: mjwpu@mazowia.eu;

3)      za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,

ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

6.       W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

IV. Rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

1.       Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

2.       Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, MJWPU zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

3.       Po rozpatrzeniu wniosku, z wyjątkiem wniosku, o którym mowa w rozdz. III pkt 2, MJWPU:

1)      przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;

2)      informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku;

3)      informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;

4)      składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w rozdz. II pkt 6, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane;

5)      odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

4.       MJWPU po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w rozdz. III pkt 2:

1)      składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie oraz informacje dotyczące dostępności informacji sektora publicznego, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;

2)      informuje o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku lub ze względu na format, w jakim informacje sektora publicznego miałyby być udostępniane;

3)      odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

V. Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

1.       Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej.

2.       MJWPU może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie dla każdego wniosku.

3.       Ustalając wysokość opłaty, o której mowa w pkt 2, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Koszty, o których mowa, mogą obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

4.       Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

5.       O wysokości opłaty, o której mowa w pkt 2-4 decyduje Dyrektor MJWPU.

6.       MJWPU wskazuje, na żądanie wnioskodawcy, sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego przez tego wnioskodawcę wniosku o ponowne wykorzystywanie.

VI. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz prawo do sprzeciwu

1.       Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w rozdz. IV pkt 3 ppkt 4, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić MJWPU o przyjęciu oferty. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w rozdz. IV pkt 4 ppkt 1 w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia MJWPU o przyjęciu oferty (w tym zakresie sprzeciw nie przysługuje). Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

2.       W przypadku otrzymania sprzeciwu MJWPU, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w rozdz. II pkt 6, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

3.       Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

4.       W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

5.       Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

1)      przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2)      skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Skip to content