[ic_wcag]

Ponowne wykorzystywanie

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO W MAZOWIECKIEJ JEDNOSTCE WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Udostępnianie i przekazywanie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Nadzór nad prawidłowością udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w MJWPU sprawuje Dyrektor MJWPU. Koordynację nad sposobem i terminowością udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania na wniosek sprawuje Wydział Kontroli Wewnętrznej.

I. Zakres podmiotowy i przedmiotowy informacji sektora publicznego i ponownego wykorzystywania

 1. Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu MJWPU.
 2. Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
 3. Ponownym wykorzystywaniem nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.
 4. MJWPU jako jednostka sektora finansów publicznych obowiązana jest do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.
 5. Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
 • udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej MJWPU lub w inny sposób;
 • przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.
 1. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w szczególności:
 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy; ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa;
 • w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw; przepis ppkt 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio;
 • do których prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa do baz danych, prawa do odmian roślin, prawa własności przemysłowej w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane.

II. Zasady i warunki udostępniania i przekazywania przez MJWPU informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

 1. W porównywalnych sytuacjach MJWPU udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania na takich samych zasadach.
 2. W przypadku, gdy ponowne wykorzystywanie jest dokonywane przez użytkowników będących podmiotami wykonującymi zadania publiczne w ramach działalności wykraczającej poza realizację takich zadań, warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie określa się na takich samych zasadach jak w przypadku innych użytkowników.
 3. Udostępniając lub przekazując informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, nie można wprowadzać ograniczenia korzystania z tych informacji przez innych użytkowników.
 4. W przypadku gdy prawidłowe wykonywanie zadań publicznych wymaga ograniczenia korzystania z informacji sektora publicznego przez innych użytkowników, MJWPU może zawrzeć z użytkownikiem umowę o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z tej informacji.
 5. Umowa o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego podlega raz w roku ocenie przez MJWPU co do dalszego istnienia powodów jej zawarcia. Jeżeli w wyniku oceny MJWPU stwierdzi ustanie powodów jej zawarcia, niezwłocznie wypowiada umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 6. MJWPU nie jest obowiązana do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 7. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezwarunkowo.
 8. MJWPU może określić warunki ponownego wykorzystywania na zasadach wskazanych w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Określenie warunków ponownego wykorzystywania nie może w sposób nieuzasadniony ograniczać możliwości ponownego wykorzystywania. Warunki ponownego wykorzystywania mogą dotyczyć:
 • obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od MJWPU;
 • obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
 • zakresu odpowiedzialności MJWPU za udostępniane lub przekazywane informacje.

9. Warunki ponownego wykorzystywania określone przez MJWPU w odniesieniu do informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej stanowią ofertę zawierającą te warunki.

10. Warunki ponownego wykorzystywania określone przez MJWPU w odniesieniu do informacji sektora publicznego udostępnionych w inny sposób niż określony w pkt 9 lub informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, jeżeli zostały ustalone, stanowią ofertę zawierającą te warunki lub informację.

11. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnionych w sposób, o którym mowa w rozdz. I pkt 5 ppkt 1, uważa się za przyjęcie przez użytkownika oferty, o której mowa w pkt. 9 i 10.

III. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • została udostępniona w sposób inny niż określony w ppkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

2. Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym MJWPU.

3. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawiera w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego;
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do Wnioskodawcy albo pełnomocnika tego Wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa pkt 2.

Wniosek, o którym mowa w pkt 2, zawiera także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

4. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.

5. Wniosek może być złożony w szczególności:

 • osobiście w siedzibie MJWPU, w Kancelarii Jednostki, w godzinach od 8:00 do 16:00;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: mjwpu@mazowia.eu;
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,

ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

6. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

IV. Rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 1. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, MJWPU zawiadamia w tym terminie Wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

2. Po rozpatrzeniu wniosku, z wyjątkiem wniosku, o którym mowa w rozdz. III pkt 2, MJWPU:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o  wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

3. MJWPU po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w rozdz. III pkt 2:

 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;
 • informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;

V. Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 1. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
 2. MJWPU może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie dla każdego wniosku.
 3. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
 4. MJWPU, umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jej systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.
 5. Nie pobiera się opłaty, jeżeli jej wysokość nie przekracza kwoty 5 złotych.
 6. O wysokości opłaty decyduje Dyrektor MJWPU.
 7. MJWPU wskazuje, na żądanie Wnioskodawcy, sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie w odniesieniu do złożonego przez wnioskodawcę wniosku o ponowne wykorzystywanie.

VI. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz prawo do sprzeciwu

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie (rozdz. IV pkt 2 ppkt 3), może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić MJWPU o przyjęciu oferty. Wnioskodawca, który otrzymał analogiczną ofertę w wyniku rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jej systemie teleinformatycznym (rozdz. IV pkt 3 ppkt 1), w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia MJWPU o przyjęciu oferty (w tym zakresie sprzeciw nie przysługuje). Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 2. W przypadku otrzymania sprzeciwu MJWPU, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 3. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Skip to content