[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WIPFE/U-332-11/22 – Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej szerokiego zasięgu dotyczącej 18-lecia Funduszy Europejskich na Mazowszu

Opis

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/SkrytkaESP/ lub /MJWPU_1/WZP

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-zamówienia w dniu 12.05.2022r. pod numerem 2022/BZP 00154772/01

 Ogłoszenie postępowania na miniPortalu:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7be4f5fa-5569-4112-8871-e76d75ec0c06

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia  400 000,00 PLN

 

 Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Justyna Oledzka Kwiecinska
  • Wytwarzający:
  • Justyna Oledzka Kwiecinska
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-05-12
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-05-12

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content