[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WIPFE/U-332-40/22 – Kompleksowa organizacja i obsługa wydarzenia konferencyjnego pn. 12. Forum Rozwoju Mazowsza

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/SkrytkaESP lub /MJWPU_1/WZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-zamówienia w dniu 15.09.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00349672/01

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6907780f-78bc-4419-b78c-e2c1ec00fa20

Kwota800.000,00 zł bruttoInformacja z otwarcia ofert

Oferta 01 – KDK Sp. z o.o., ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa – 641.961,60 zł brutto;

Ponadto Zamawiający informuje, że dwóch Wykonawców po godz. 12:00 powiadomiło Zamawiającego o problemach technicznych uniemożliwiających złożenie oferty za pośrednictwem platformy miniPortal.Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Kosior
  • Wytwarzający:
  • Michał Kosior
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-09-15
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-09-15

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content