[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WIPFE/U-332-23/22 – Usługa przeprowadzenia kampanii informacyjno–promocyjnej szerokiego zasięgu dotyczącej nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/SkrytkaESP lub /MJWPU_1/WZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-zamówienia w dniu 28.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00227996/01

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f3a91294-2591-479b-9cb1-5688838a0132

Informacja z otwarcia ofert

Oferta 01 – Elżbieta Pełka Creative Services Agencja Reklamowa, ul. Ekologiczna 16/28, 02-798 Warszawa – 700 825,38 zł brutto;

Oferta 02 – Althermedia Sp. z o.o. Sp. k., ul. Al. Niepodległości 210 lok. 25, 00-608 Warszawa – 850 717,20 zł brutto;

Oferta 03 – GOOD AD Sp. z o.o., ul. Pańska 5 lok. 25, 00-124 Warszawa – 562 765,66 zł brutto;

Oferta 04 – Konsorcjum Firm: Mastedmind Media Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa oraz White Octopus Sp. z o.o., ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa – 464 361,40 zł brutto;

Oferta 05 – Agencja Reklamowa dsk Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 10, 02-737 Warszawa – 469 315,73 zł brutto;

Oferta 06 – APLAN MEDIA Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź – 381 269,32 zł brutto.Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Kosior
  • Wytwarzający:
  • Michał Kosior
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-06-28
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-06-28

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content