[ic_wcag]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

WZP/WIPFE/U-332-45/22 – Kompleksowa organizacja i obsługa wydarzenia konferencyjnego pn. 12. Forum Rozwoju Mazowsza

Opis

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, przygotowaną w języku polskim, pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem miniPortalu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Wykonawcy komunikują się z Zamawiający korzystając z adresu ePUAP Zamawiającego: /MJWPU_1/SkrytkaESP lub /MJWPU_1/WZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na portalu e-zamówienia w dniu 12.10.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00389639

Ogłoszenie postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6843cf6f-1d11-4771-a273-f89c9efb0af1

UWAGA:

Szanowni Państwo,

Zamawiający uprzejmie przypomina, że oferty w przedmiotowym postępowaniu można składać wyłącznie za pośrednictwem platform miniPortal (szyfrowanie, formularze do komunikacji) oraz ePUAP (przesyłanie). Przesłanie oferty w innej formie, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej jest niedopuszczalne. Należy pamiętać, iż Wykonawca składający ofertę powinien podejść do tego zadania z odpowiednią rezerwą czasową. Procesy szyfrowania i przesyłania mogą wymagać więcej czasu w przypadku ofert składających się z wielu dokumentów/plików oraz plików o większej objętości. Przesyłanie ofert tuż przed upływem terminu ich składania obarczone jest ryzykiem związanym z możliwością upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego. Oferty przesłane po tym terminie muszą być odrzucone.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 800.000,00 zł brutto

Informacja z otwarcia ofert

Oferta 01 – Konsorcjum: Lider: Top Rental Sp. z o.o., ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków oraz Partner: Proevent Herman Moszkowicz Sp. k., ul. Piastowska 39A/4, 30-067 Kraków – 1.551.037,38 zł brutto;

Oferta 02 – Yes We Can Paweł Stroński, ul. Podróżna 42, 05-092 Dziekanów Polski – 753.500,00 zł brutto.Zobacz rejestr zmian
  • Udostępniający:
  • Michał Kosior
  • Wytwarzający:
  • Michał Kosior
  • Czas udostępnienia:
  • 2022-10-12
  • Czas wytworzenia:
  • 2022-10-12

Historia zmian

Obsługa JavaScriptu musi być włączona, aby móc korzystać z tej funkcji.

Skip to content